مطالبه خسارت 

مطالبه خسارت هرگاه درنتیجه عدم اجرای تعهدات خساراتی به متعهدله وارد شود اومیتواند به دادگاه مراجعه ودادخواست مطالبه خسارت راتقدیم وجبران خسارت را بخواهد تاخیر دراجرای تعهد خوداز مصادیق عدم اجرای تعهداست متعهدله هنگامی حق مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدرادارد که موعد مقرربرای اجرای تعهد گذشته باشد این موعد مقرر بصورتی باید توسط متعهدله تامین شده باشد لذا اولا باید موعد اجرای تعهد درعقد قراردادمعین شده باشد وبعد از انقضای موعد حق مطالبه خسارت توسط خواهان وجوددارد و مطالبه خسارت واجرای تعهد قبل از ادعای خسارت ضرورت نخواهد داشت مگر درمورد خسارت تاخیرتادیه وجه نقد که مطالبه اجرای تعهد برای ادعای خسارت لازم است مانند اخذ گواهی عدم پرداخت چک که مطالبه اجرای تعهد صادرکننده وضامنین چک خواهد بود اگر موعد اجرای تعهد درعقدقرارداد معین نشده باشد معمولا عرف اقتضا میکند که تعهد فورا اجرا گردد مگر عرفا برای انجام تعهد مهلت داده شود درغیراینصورت متعهد مسئول جبران خسارت خواهدبود وبا طرح دعوامطالبه خسارت خوانده محکوم خواهدشد اگر تعیین موعد اجرای تعهد طبق قرارداد به اختیار متعهدله باشدمتعهدله هنگامی میتواند مطالبه خسارت بخواهد که ثابت کند انجام تعهد را مطالبه کرده است واگر موردی که اجرای تعهد فقط درموعد مقرر مورد نظر طرفین بوده وبعداز انقضا موعد نفعی برای متعهدله وجودندارد دراینصورت تعهد ساقط ومتعهدمکلف به جبران خسارت است وقراردادنیز منحل خواهد بود ومتعهدله فقط میتواند جبران خسارت وارده را مطالبه کند درموردی که ذکر موعد جنبه فرعی برای اجرای تعهداست وبعداز انقضای موعد انجام تعهد نیز منظور طرفین است ومتعهدله فقط ترجیح میداده تعهد درموعد مقرر انجام شود واگر نشده باشد پس از انقضای موعد نیز تعهدمورد نظر متعهدله است انقضای موعد موجب سقوط تعهدنیست دراینصورت متعهد علاوه برانجام تعهد والزام به انجام تعهد محکوم به جبران خسارت ناشی از تاخیر اجرای تعهدخواهدبودهمچنین متعهدله هنگامی میتواند ادعای خسارت کند که ثابت کند درنتیجه عدم یاتاخیر اجرای تعهد ضرربه وی رسیده است لیکن دروجه التزام نیاز به تحقق ضرر برای متعهدله نیست وبه محض عدم اجرای تعهد یاتاخیر دراجرای تعهد قابل وصول خواهدبود . وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا