ثبت تغییرات سرمایه شرکت باصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجام میگردد چه ثبت افزایش سرمایه شرکت وچه ثبت کاهش سرمایه شرکت باشد ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی را میتوان ازطریق صدور سهام جدید ویابالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد ومبلغ اسمی سهم یاازطریق پرداخت مبلغ اسمی سهم نقدا یا تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران واشخاص از شرکت به سهام جدید یاانتقال سودتقسیم نشده یااندوخته اختیاری به سرمایه شرکت یاتبدیل اوراق مشارکت به سهام شرکت افزایش سرمایه انجام میگردد افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود درصورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهدکند ممکن نیست مگر کلیه سهامداران با آن موافق باشند جهت ثبت تغییرات سرمایه شرکت اعم از ثبت کاهش سرمایه وثبت افزایش سرمایه  مجمع عمومی فوق العاده بنابرپیشنهاد هیات مدیره شرکت وپس از قرائت گزارش بازرس قانونی درمورد ثبت افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم میکند بنابراین شرکت سهامی باید همه ساله بازرس داشته یاآنرا تمدید کرده باشد مجمع عمومی فوق العاده درمورد ثبت افزایش سرمایه شرایط فروش سهام وتادیه قیمت انرا تعیین یااختیار آنرا به هیات مدیره واگذار میکند که هیات مدیره باید نهایت ظرف پنج سال ثبت افزایش سرمایه را عملی کند مدت ارسال صورتجلسه افزایش سرمایه هیات مدیره برای ثبت شرکتها یکماه از تاریخ صورتجلسه هیات مدیره است دوبرگ اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه نیز باید به ثبت شرکتها ارسال گردد ثبت کاهش سرمایه اجباری ویا اختیاری نیز بامجمع عمومی فوق العاده بارعایت ماده ۱۴۱ یا ۱۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت حسب مورد با کاهش ارزش اسمی سهام موجود یا کاهش تعداد سهام شرکت انجام و رویه ثبت آن مانند ثبت افزایش سرمایه شرکت است مجمع عمومی با پیشنهاد هیات مدیره وپس از قرائت گزارش بازرس قانونی ثبت سرمایه را تصویب میکند.