اقسام طلاق به بائن رجعی وعدی تقسیم میگردد که همگی درفقه امامیه طلاق سنی (سنت )بوده و مشروع ومجاز میباشد برخلاف طلاق بدعی (بدعت) که نامشروع وحرام است طلاقهای حرام مانند طلاق در حال حیض یانفاس وطلاق درطهر مواقعه وطلاق سه گانه که رجوعی بین آنها واقع نشده باشد همه این موارد طلاق باطل است مگر درمورد سه طلاقه کردن زوجه که بنابرمشهور فقه امامیه یک طلاق بارعایت سایرشرایط صحیحا واقع میگردد اما درمورد طلاقهای صحیح ومشروع مانند طلاق بائن طلاقی است که برای مرد درایام عده حق رجوع نیست که طبق قانون شامل طلاق غیرمدخوله یعنی زنی که بااو نزدیکی نشده وطلاق یائسه وطلاق صغیره (یعنی دختر نابالغ )طلاق خلع طلاق مبارات که درمورد دوطلاق خلع ومبارات مادام که زوجه رجوع به بذل نکرده است ونیز طلاق سوم که بعداز سه وصلت متوالی واقع شده باشد همگی بائن هستند دیگری از طلاقهای مشروع وصحیح طلاق رجعی است که درایام عده برای زوج حق رجوع وجوددارد غیراز موارد مذکور درطلاق بائن هرطلاقی رجعی محسوب میشود طلاق عدی نیز از اقسام طلاق رجعی است وطلاقی است که پس از طلاق مرد درایام عده رجوع کند وبا زوجه نزدیکی نماید وسپس درطهر دیگر غیر مواقعه زن را طلاق دهد . طلاق ایقاع تشریفاتی بوده وطبق قانون برای ثبت واقعه طلاق باید حکم دادگاه اخذ گردد طلاق به درخواست زوجه طبق شرایط مندرج درعقدنامه یا وکالت درطلاق زوجه انجام میشود وغیر از موارد مذکور دادگاه حکم به طلاق بدرخواست زوجه نخواهدداد مگر طلاق توافقی که درآن زوجین توافق میکنند هرچند ممکن است زوج درهنگام ثبت طلاق دردفترخانه حاضرنشود که باانقضای مدت اعتبار سه ماهه حکم طلاق توافقی که مانند گواهی عدم امکان سازش بدرخواست زوج میباشد حکم طلاق نیز اعتبار نداشته وقابل ثبت نخواهد بود البته حکم طلاق بدرخواست زوجه شش ماه اعتبار دارد وباوکالت زوجه خود وی دردفترخانه حاضر وطلاق را ثبت خواهد کرد .