اسناد اراضی شهری طبق قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶وقانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ اراضی شهری زمینهایی است که درمحدوده قانونی شهرها وحریم آنها قرارگرفته است اراضی بطورکلی سه نوع شامل موات یعنی زمینهایی که سابقه عمران واحیاء نداشته باشد اراضی بائرزمینهایی است که سابقه عمران واحیاء داشته وبه تدریج به حالت موات برگشته اعم از انکه مالک مشخص داشته یانداشته باشد اراضی دائر زمینهایی است که آنرا احیاء وآبادنموده اند ودرحال حاضرنیز دائر ومورد استفاده مالک است اعم از اسناد اراضی کشاورزی واحداث ساختمان کلیه اراضی موات شهری دراختیار دولت است واسناد اراضی مالکیت آنها ارزش قانونی ندارد و ادارات ثبت به درخواست وزارت مسکن اسنادآنهارابنام دولت صادرمیکنند اسنادمالکیت زمینهای موات که دروثیقه وتوقیف باشد آزاد تلقی ومطالبات طلبکاراز سایراموال بدهکار وصول میگردد کلیه اسناد اراضی ومدارک مربوط به غیردولت رسمی یاغیررسمی مربوط به اراضی موات واقع درخارج محدوده شهرها به استثنا اراضی که توسط دولت واگذار شده باطل وزمینها دراختیار دولت قرار میگیرد تشخیص موات بودن زمینهای خارج محدوده شهرها برعهده وزارت جهاد کشاورزی است که از طریق هیات هفت نفره اقدام مینماید واگرمتصرف منکر موات بودن باشد از طریق دادگاه باید اقدام واگردادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سندباطل وازمتصرف خلع ید خواهدشد اسنادمالکیت زمینهای موات که باطل میشود آزاد تلقی ومطالبات ناشی از فروش این اراضی منتفی ومطالبات طلبکاران از سایر اموال مدیون استیفا میگردد زمینهایی که اسناد آنها باطل میشوند اگر درحریم روستاها باشد جهت کارهای عام المنفعه ویا استفاده احشام وسایر خدمات مورد لزوم برای روستا حسب مورد اختصاص داده میشود.قوانین مختلف درزمینه اسناد اراضی مقررات قانون مدنی دراین خصوص را تخصیص زده است که باید به آنها توجه نمود. اسناد اراضی   کمیسیون ماده واحده    کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری           کمیسیون ماده ۱۲ اراضی شهری  رفع تداخلات اراضی   متراژ سهم اراضی ثبت    افراز تفکیک تقسیم اراضی                                             وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا