ثبت علائم تجاری یاثبت برند جهت کالاتولیدی اشخاص حقیقی وحقوقی با اخذ گواهی ثبت علامت ازاداره ثبت علائم تجاری مرکز مالکیت معنوی که برای ده سال از تاریخ تقدیم اظهارنامه اعتباردارد به پایان میرسد  علامت تجاری هرنشان قابل رویتی که بتواند کالاهایاخدمات اشخاص حقیقی وحقوقی راازهم متمایز سازد میباشد وعلامت جمعی نیز هرنشان قابل رویتی است که باعنوان علامت جمعی دراظهارنامه ثبت معرفی میشود وبتواند مبدا ویاهرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص راکه از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده میکنند متمایز میسازد نام تجاری نیز اسم یاعنوانی که معرف ومشخص کننده کالا وخدمات شخص حقیقی یاحقوقی است ودرکالا مالک به افراد معرفی میگردد حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت راطبق مقررات ثبت کرده باشد علامت اگر نتواند کالاها یاخدمات موسسه را از کالاها وخدمات موسسه دیگر متمایز سازد یا خلاف موازین شرعی یانظم عمومی یااخلاق حسنه باشد ومراکز تجاری یاعمومی را به ویژه درمورد مبدا جغرافیایی کالایا خصوصیات آنها گمراه کند قابل ثبت نیست واگر عین یاتقلید نشان نظامی پرچم یاسایر نشانهای مملکتی یانام اختصاری حروف اول یک نام یانشان رسمی کشور وسازمانهای بین المللی باشد یااز اجزا علامت باشد قابل ثبت نیست مگر توسط مقام صلاحیتدار کشور یا سازمان مربوطه اجازه آن صادر شود عین علامت اگر شبیه یاترجمه یک علامت یانام تجاری باشد که برای همان کالا یاخدمات متعلق به دیگری باشد ومعروف است قابل ثبت نیست عین علامت قبلا برای خدمات غیرمشابه ثبت ومعروف شده باشد مشروط برانکه عرفا میان علامت ومالک علامت معروف ارتباط وجود داشته باشد وثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازدقابل ثبت نیست عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده یاتاریخ تقاضای ثبت ان مقدم یادارای حق تقدم برای همان کالا وخدمات ویابرای کالا وخدمات که به دلیل ارتباط وشباهت موجب گمراهی گردد قابل ثبت نیست اخطاریه های رد ثبت علامت ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در کمیسیون ماده ۱۷۰ آئین نامه بوده وپس از آن قابل شکایت دردادگاه صالح است.