ابطال ثبت علامت تجاری وگواهی ثبت علامت مربوطه دردادگاه صالح وباتقدیم دادخواست به عمل می آید دادخواست ابطال بایددارای ضمائم اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد ومدارک مثبت ادعای ابطال ورسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه ووکالتنامه وکیل دادگستری باشد ابطال بخشی از علامت یاابطال ثبت علامت نسبت به بعضی از کالاها وطبقات ویاخدمات ثبت شده نیز بموجب دادخواست ورای دادگاه خواهدبود هرگاه دادگاه درمورد ابطال علامت ثبت شده رای نهایی صادرنماید مراتب به اداره ثبت علائم تجاری مرکز مالکیت معنوی ابلاغ کرده ومرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه بخشی از علامت یاثبت علائم را بطور کامل یافقط نسبت به بعضی از کالاها ویاخدمات مورد حکم دردفتر ثبت ابطال ومراتب توسط اداره ثبت درروزنامه رسمی آگهی خواهدشد اگهی مربوط به ابطال برطبق مفاد رای دادگاه بادرج موارد زیر منتشرخواهدشد- ذکر علامت وشماره ثبت وتاریخ ثبت علامت اشاره به ابطال بخشی از علامت یااینکه علامت بطور کامل یادرارتباط بابعضی از کالاها ویاخدمات وطبقات ابطال شده است اعلام عدم اعتبار گواهی ثبت علامت که بموجب رای دادگاه باطل شده است هزینه آگهی برعهده محکوم له است محکوم له میتواند خسارات را از محکوم علیه بموجب دادخواست مطالبه کند علامت تجاری از تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت علائم تجاری درصورت ثبت دارای اعتبار خواهدبود وملاک تمدیدواعتبار  وحق تقدم علامت ثبت شده نیز از تاریخ اظهارنامه محاسبه خواهد شدطبقه وکالای علامت ثبت شده وتاریخ تسلیم اظهارنامه آن در صدور رای دادگاه موثراست .ثبت علامت برای کالا وطبقات وخدمات مربوط جهت شرکتها وافراد حقیقی نباید یکسان باشد ودرصورت یکسانی علامت موخر باطل خواهدشد طبقات ثبت علامت مانند ۲۹ ذکر نام ونوع کالا موجب تمایز بین علامت ثبت شده است.چنانچه علامتی درسیستم مادرید وکنوانسیون پاریس به ثبت رسیده باشد ولی درایران به ثبت نرسیده باشد کنوانسیون پاریس از علامت مذکور حمایت نموده واگر اداره ثبت علائم تجاری چنین علامتی را درایران به ثبت برساند صاحب علامت درسیستم مادرید یا پاریس میتواند بموجب دادخواست ابطال علامت ثبت شده درایران را از دادگاه درخواست کند .درمورد طبقات اضافه کالا ثبت شده نیز اگر مواعد مندرج درروزنامه رسمی منقضی شده باشد متقاضی ابطال ثبت علامت باید به دادگاه مراجعه کند.