استرداد مال اگر هدیه باشد برحسب عرف یک نوع هبه است هبه عقدی است که بموجب آن یک نفر مالی را مجانا به کسی تملیک کند البته هدایایی که دردوره نامزدی داده میشود قواعد هبه بطورکلی شامل آن نیست وتابع ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی است یعنی هریک از نامزدها میتواند درصورت برهم خوردن وصلت منظور هدایایی که یک طرف بطرف دیگر برای وصلت داده مطالبه کند اگرعین هدایا موجودنباشد قیمت قابل مطالبه است بشرطی که از هدایاواموالی باشد که عادتا نگه داشته میشود مگر انکه ان هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد البته رجوع به قیمت اگر یکی فوت کند ودلیل بهم خوردن وصلت فوت زوجین باشد طرف دیگر نمیتواند قیمت رامطالبه کندپس اگراعیان موجودباشد قابل استرداداست حتی اگر سبب بهم خوردن نامزدی فوت باشد واگر عین موجودنباشدوازکالایی که عادتا نگه داشته میشود باشد قیمت درصورتی قابل مطالبه است که طرف فوت نکرده وتقصیرکرده واثبات تقصیر بر عهده هدیه دهنده است وملاک تشخیص تقصیر عرف است قیمت نیز ملاک زمان مطالبه یا تقدیم دادخواست است  عکس طرفین نیز قابل استرداداست وهدایایی که به اقوام وابوین نامزدها نیز داده شده قابل استرداداست درمورد بعداز ازدواج نیز هدایایی که زوجین به یکدیگر میدهند یا قبلا داده اند طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی قابل رجوع واسترداداست رجوع از هبه اموال تابع ماده ۸۰۳ قانون مدنی است وبارعایت شرایط آن اعیان موهوبه قابل استرداداست پس اگر متهب پدرمادر یا اولاد واهب تاهردرجه که پایین روند باشند یا هبه معوض عوض آن داده شده یاعین موهوبه از مالکیت متهب خارج شده باشد یا متعلق حق غیر واقع شود قابل رجوع نیست درمورد دعوای استرداد مال علیه تاجر ورشکسته تابع قانون تجارت است.استردادوجه یا استرداد مال مستند به ماده ۲۶۵ قانون مدنی باتوجه به اختلافات بین حقوقدانان رویه مشخصی در دادگاهها ندارد برخی بار اثبات دعوا را برعهده خواهان وبرخی اثبات مقروض نبودن را برعهده خوانده قرار داده اند ولی رویه اغلب محاکم بار اثبات دعوا استرداد مال طبق  ماده ۲۶۵ قانون مدنی را برعهده خواهان قرار داده اندکه از ادله اثبات دعوا میتوان استفاده کرد . استرداد مال  وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا