سوء استفاده از سفید امضاء وخیانت درامانت ازطریق سوء استفاده از سفید امضاء یا سوء استفاده از سفید مهرطبق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات هرکس از سفید مهریاسفید امضاء که به او سپرده شده یابه هرطریق بدست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهدشدواضح است که اگر کسی به هرطریق سفید امضا را بدست آورد که یداو امانی نباشد طرح خیانت درامانت منتفی بوده وحسب مورد جعل وسرقت یاعناوین دیگر میتواند مطرح شود سفیدامضا ورقه سفیدی که شخص آنرا امضا کرده وبه دیگری میدهد تا انچه را که تحویل گیرنده بایددربالای آن بنویسد از قبل مورد تایید امضا کننده قرار دارد ولی اگر مطالبی متقلبانه حاکی از برائت ذمه یاانتقال یا امور موجب خسارت وبه زیان صاحب امضا درآن نوشته شود فعل مادی با قصد تقلب محرز بوده وعنصرقانونی نیز طبق ماده مذکور فراهم است نکته مهم آنکه مطالب باید به قصدتقلب وبه زیان امضاکننده نوشته شودپس باید ابتدا سفید مهریاسفیدامضاء موجودبوده ومتن سند کامل نباشد وسفیدامضا باید به امین سپرده شده باشد وامین برخلاف توافق وتایید قبلی سفیدامضاء را پرکندولی اگرعنصرسپردن مفقود باشد میتوان جعل یاسرقت را مطرح نمودمثلا اگر کسی از سفید امضاء مثلا برای خاطره ویادگاری امضا شده مطالب به زیان امضا کننده بنویسد چون عنصر سپردن مفقوداست جرم جعل اتفاق افتاده نه خیانت درامانت از طریق سفیدامضاءدرواقع با فقدان شرط تودیع مرتکب جعل شده یااگر به زور آنرا از صادرکننده وصاحب امضا اخذکندجرم مستقل ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات رامرتکب شده است خسارت وارده به امضاکننده اعم از مادی یامعنوی میتواندباشد جرم عمدی بوده وآگاهی فاعل جرم باقصدتقلب ضروری است واگرشخص امین نباشد مثلا باسرقت آنرا بدست آورد ومتن راجعل کند برحسب مورد کیفر جرم جعل وسرقت را خواهدداشت. وکیل پایه یک دادگستری ومشاورحقوقی رامین مهرآسا