طلاق توافقی با توافق زوجین که قبلاباتوافق کتبی یا ضمن تقدیم دادخواست طلاق توافقی توافقات درخصوص مهریه نفقه حضانت اولاد مشترک وامثالهم مورد پذیرش زوجین واقع شده طلاق توافقی مورد حکم دادگاه خانواده قرار میگیردطلاق ازموجبات انحلال عقدنکاح است درواقع عقد نکاح  به فسخ نکاح  یا به طلاق یابه بذل مدت درازدواج موقت یا بافوت یکی از زوجین منحل میشودوموت فرضی نیز درحکم موت حقیقی است ودراثر کافرشدن شوهر زوجه مسلمان واسلام آوردن زن کافر نیز منحل میشوددرطلاق رجعی وزمان عده آن امکان فسخ نکاح برای زوج وجودنداردهرچندرابطه حقوقی زوجین درزمان عده قطع نمیشودو زن درحکم زوجه است .طلاق ایقاع بوده ودراختیار مرد است وشوهرباید ازدادگاه گواهی عدم امکان سازش جهت ثبت دردفترطلاق اخذکند که به داوری ارجاع شده وبرای ثبت واجرای صیغه طلاق لازم است مهریه ونفقه وجهیزیه زن پرداخت شده باشدیا ترتیب پرداخت آن درصورت اعسار زوج از پرداخت مهریه مشخص شده باشد واگر زوجه مستحق دریافت اجرت المثل باشد شوهرباید اجرت المثل ایام زوجیت وی را بپردازدگواهی عدم امکان سازش درطلاق توافقی نیز صادرشده واعتبار آن جهت ثبت طلاق سه ماه از تاریخ قطعیت رای وانقضای مدت فرجامخواهی است که زوجین میتوانند حق تجدیدنظرخواهی وفرجامخواهی درطلاق توافقی را اسقاط نماینددرطلاق توافقی زوجین باید شرایط مالی وتوافقات را قبلا درخصوص مهریه ونفقه وحضانت اولاد واجرت المثل ایام زوجیت وشرط الف مندرج درعقدنامه ها درخصوص اموال تحصیل شده درطول زندگی مشترک توسط زوج مشخص گردد لزوم رجوع به دادگاه خانواده جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش جهت ثبت طلاق  از قواعد نظم عمومی بوده وتوافق برخلاف آن باطل است باوجود این درمورد صحت وبطلان طلاقی که بدون گواهی عدم امکان سازش واقع شود مورد تردید بوده ونمیتوان گفت دادگاه خانواده به بطلان طلاق نظردهد خصوصا اگر صیغه طلاق توسط زوج جاری شده باشدزیرا طلاق ایقاع تشریفاتی ودراختیار زوج است اما طلاق به درخواست زوجه درصورتی توسط دادگاه پذیرفته میشود که شرایط مقرر درمواد ۱۱۱۹ و۱۱۲۹ و۱۱۳۰ قانون مدنی یا وجودشرایط مندرج درعقدنامه توسط دادگاه احراز شودیازوجه وکالت درطلاق داشته باشد والا خواسته طلاق از طرف زوجه مورد پذیرش دادگاه قرارنگرفته وموجب رد دعوای خواهان خواهدشددرطلاق به درخواست زوجه دادگاه اقدام بصدور حکم طلاق نموده واز تاریخ قطعیت رای وانقضای مدت فرجامخواهی به مدت شش ماه جهت ثبت طلاق اعتبار دارد.