اثبات نسب برای اثبات نسب مشروع لازم است که پدرومادر مدعی نسب زن وشوهر باشند ومادر طفل را زاییده باشد ومدعی نسب همان طفل دردوران رشداست که علیه پدرومادر خود طرح دعوا کرده باشد برای اثبات زوجیت بین زوجین با ارائه عقدنامه وشناسنامه یااقرار وشهادت شهود که دومرد باید باشند زوجیت ونکاح بین زوجین اعم از دائم یاموقت قابل اثبات است وبرای اثبات نسب مادری مدعی نسب باید اثبات کند که فرزند آن زن است که تولد درشمار وقایع خارجی است وباشهادت وامارات قابل اثبات است بطور معمول اثبات نسب باارائه شناسنامه انجام میشود وشناسنامه رونوشت سندولادت است که باارائه گواهی ولادت به ثبت احوال شناسنامه اخذ خواهد شد ودرنبود گواهی بیمارستان شهادت دوشاهد برای پذیرش اعلام ولادت ضروری است .معمولاشناسنامه دراختیار همه فرزندان مشروع قراردارد وسندرسمی است که همه مراجع رسمی ودادگاهها آنرا میپذیرندوهمین که سن وجنس ارائه کننده شناسنامه بامفاد آن تطبیق کند یا عکس که بطور معمول به شناسنامه الصاق میشود باارائه کننده شبیه باشد درستی ادعای مدعی را میرساندعلی ایحال ارائه شناسنامه با شرایط مذکور میتواند نسب مادری را اثبات کند برخلاف نسب مادری که برمبنای تولد از زن قابل اثبات است ودرزمره وقایع خارجی است نسب پدری به دشواری قابل اثبات است زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که نتیجه نزدیکی مادرش وشوهراوست ودراین راه هیچ سند وشاهدی به کارنمی آید باتجزیه خون پدرومادر ومدعی نسب نیز رابطه پدر وفرزندی مشروع اثبات نمیشود .دراسلام اماره فراش کودک متولد درزمان زوجیت از آن شوهر دانسته شده که جز از راه لعان نمیتوان خلاف آنرا اثبات کرد قاعده فراش در ردیف امارات قانونی در قانون مدنی آمده واقرار به نسب نیز دلیلی است که دردعوای اثبات نسب شایع است برای اثبات نسب پدری اماره فراش ودعاوی نفی وانکار ولد باید بررسی گردد مشروط برآنکه وجود رابطه زوجیت قبلا به هردلیل اثبات شده باشد.ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی طفلی که درفاصله بین شش ماه تا ده ماه از تاریخ وقوع نزدیکی بین زوجین به دنیا آید را محصول آن نزدیکی میداند چنین طفلی منسوب به شوهر است بنابراین وقوع نزدیکی بین زوجین وبارعایت شرایط ماده ۱۱۵۸ نسب پدری قابل اثبات است از اینرو دعوای مذکور فقط علیه پدر ومادر درخط عمودی باید مطرح گردد که بارعایت شرایط قانون قابل اثبات است ووجود دوشاهد مرد برای اثبات نسب لازم است .دعوای اثبات نسب درصورت اثبات آثاری مانند توارث خواهدداشت لذا معمولا درصورت طرح دعوا علیه ورثه متوفی برای اثبات نسب به دشواری قابل اثبات است خصوصا که از دلایلی مانند اقرار به نسب درصورت فوت پدر نمیتوان بهره برد.