مالکیت آپارتمان باتوجه به ساخت وساز بصورت مجتمع آپارتمانی به دلیل تراکم جمعیت واستفاده از حداکثرارتفاع درکشورهای صنعتی ابتدا رایج وسپس درسایر کشورها متداول شد مالکیت آپارتمان قسمتهای اختصاصی شامل آن قسمت از آپارتمان است که عرفامالکین حق انتفاع ازآن رادارندودرتصرف مالک است هرچند ممکن است تصرفی با مساحت مندرج درسند متفاوت باشد که دراینصورت مشمول ماده ۱۴۹ قانون ثبت خواهدبودمحاسبه ارزش آپارتمان معمولا طبق مساحت سند تعیین میگردد قسمتهای اختصاصی ممکن است حدود مجزا داشته باشد مانند انباری که گاهی اختصاصی را مفید گویند.قسمتهای مشترک آن قسمتهایی از آپارتمان است که حق استفاده از آن به کلیه مالکین مجموعه آپارتمانی به نسبتهای اختصاصی یابه قدرالسهم منظور میگردد مشترکات عبارتنداز زمین زیربنا خواه متصل به بنا یا بنا با پایه به آن متصل باشد تاسیسات قسمتهای مشترک ساختمان از قبیل چاه ومنبع آب وموتورخانه وتابلوهای برق وانبار عمومی واطاق سرایدار وآسانسور وتهویه مطبوع وغیره میباشد اسکلت ساختمان دروپنجره وراهرووپله که خارج از قسمتهای اختصاصی قراردارد تاسیسات راه پله از قبیل وسایل روشنایی وآتش نشانی وراه پله به بام ساختمان وخودبام ساختمان که تاسیسات برای استفاده عموم شرکا است نمای خارجی ساختمان ومحوطه ساختمان وباغ وپارک که مورد استفاده عموم است درقسمت اختصاصی ثبت نمیشود درصورتمجلس تفکیکی حدود ومساحت قسمتها اختصاصی ومشترکات قید میشود ودارندگان مالکیت آپارتمان اختصاصی به قدرالسهم خود از مشترکات مالکیت مشاعی دارند مالکیت تحتانی وفوقانی حدود آن مشخص ومالکیت آپارتمان سقف ساختمان تحتانی که برای قسمت فوقانی کف میباشد دراسند مالکیت قید میشود صورتمجلس تفکیکی پس از انجام وپرداخت هزینه های قانونی وصدور آن وقتی نسبت به انتقال قطعات مفروزی وتنظیم تقسیم نامه وثبت دفتراملاک وصدور اسنادمالکیت قطعات مفروز اقدام نشده حالت مشاع دارد ومالک میتواند ازعمل برطبق تفکیکی اقدام نکندواقدام به انتقال ملک مشاعا نماید ویادرخواست کند بنحودیگر ملک را تفکیک کرده واداره ثبت نیز میتواند درمورد رفع اشتباهات تفکیکی اقدام نماید.مالک آپارتمان نسبت به متصرفات داخلی هر نوع تصرفی را میتواند انجام دهد بشرط آنکه مزاحمت برای سایر مالکین نداشته باشد ولی تصرفات در مشاعات نباید باشد مگر همه مالکین مشاعی رضایت دهند درغیراینصورت رفع تصرف عدوانی مشاعات دردادگاه قابل طرح خواهد بود .