تقسیم نامه برای هریک از مالکین سهمی درملک باپلاک ثبتی معین تعیین شده وخروج هریک از مالکین مشاع بدون تعیین سهم درتقسیم نامه صحیح نیست ولی چون تقسیم برتراضی کلیه مالکین مشاع انجام میگردد تعیین میزان سهم برای یکی ازمالکین منعی ندارد وبررسی تناسب سهم تعیینی بامیزان مالکیت مشاعی ضروری نیست ومادامی که صورتمجلس تفکیکی ثبت دفتراملاک ویانسبت به آن سندرسمی تنظیم نشده باشد میتوان طبق خواسته مالک یامالکین آنرا بی اثرکردواگرملک تفکیک شده باشدمالک میتواند به نحو اولیه ملک خودرا انتقال یاازتفکیک انجام شده انصراف دهد وملک خودرا به نوع دیگر تفکیک کند وملک حالت مشاع خودرا حفظ کرده است مگر آنکه سندرسمی تنظیم شده باشد که برای طرح دعوا ابتدا باید ابطال سند مذکور را درخواست نمود. طبق قانون مدنی چنانچه تقسیم انجام شود وبعد مشخص شود بدرستی انجام نشده تقسیم باطل است وابطال آنرا میتوان از دادگاه درخواست نمود مثلا زمینی به مساحت معین باپلاک ثبتی مشخص بعنوان پلاک اصلی موجودباشد وانحصاروراثت ورثه نیز میزان سهم الارث وراث را مشخص نموده باشد بالحاظ مقررات ارث میزان متراژی که متعلق به هریک ورثه باشد مشخص شود ولی تقسیم نامه متراژخلاف مقررات آمره ارث تنظیم گردد درصورت عدم تراضی ورثه تقسیم قابل ابطال خواهدبود.درمورد آپارتمانها به جای نقشه تفکیکی پایانکار ساختمانی مورد تایید شهرداری ارائه میگردد وتفکیک براساس قانون تملک آپارتمانها انجام شده و مالکین میتوانند براساس کاربردهای صورتمجلس تفکیکی یعنی انتقال قطعات تفکیک شده وصدور اسنادمالکیت قطعات ملک آپارتمان وتنظیم تقسیم نامه رسمی نیز اقدام نمایند.تقسیم اعم از افراز وتفکیک است اگر ملکی افراز شود دیگر بین مالکین مشاع نیست ومفروز خواهدبود ولی تفکیک ملک مشاع موجب مفروز شدن ملک مشاع نیست.درخواست تفکیک وافراز هردو به ثبت محل ملک داده میشود نظر رئیس ثبت ذیل تقاضاافراز قابل اعتراض دردادگاه محل وقوع ملک است. تفکیک متفاوت از افراز است چنانچه سابقه افراز پلاک ثبتی در پرونده ثبت موجود نباشد ولی اسناد تفکیکی صادر شده باشد ثبت گواهی عدم افراز باید صادر کند . وکیل پایه یک دادگستری ومشاورحقوقی رامین مهرآسا