صورتمجلس تفکیکی ملک به منظور فروش قطعات مفروزی یاصدور اسنادمالکیت قطعات مفروز یا بمنظور تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی صورتمجلس تفکیکی ملک تنظیم میگردد که درمحدوده قانونی حریم شهرها بدوا مالک به دفترخانه مراجعه وباارائه نقشه تفکیکی مصوب شهرداری ومدرک مالکیت خود درخواست تفکیک نموده ودرروستاها نقشه تفکیکی باید بتصویب بنیادمسکن برسد ودفترخانه درخواست مالک را همراه بانقشه تایید شده به اداره ثبت محل وقوع ملک خواهدفرستاد اداره ثبت باتعیین وقت نماینده ومهندس نقشه بردار ثبت را به محل اعزام تابامعرفی مالکین محل معاینه شده ونقشه تفکیکی راباحدود مشخصات صورتمجلس تحدید حدود ویاسندمالکیت کنترل نموده تا قطعات تفکیکی داخل محدوده صورتمجلس تحدید حدود ویاسندمالکیت انجام شده وبه مجاورین تجاوز نشود پس از تهیه صورتمجلس توسط ماموران ثبت وامضا هزینه تفکیک واریزخواهدشدجهت فروش قطعات تفکیکی رونوشت صورتمجلس تفکیکی به دفترخانه ارسال ومالکین بامراجعه به دفترخانه قطعات را انتقال داده ودفترخانه عین سندمالکیت را همراه خلاصه معامله جهت صدور سندمالکیت جدید به ثبت ارسال مینمایدمالکین میتوانند باارائه سندمالکیت زمین درخواست صدور اسنادمالکیت قطعات مفروز را بدون انتقال قطعات تفکیکی دریافت کنند که اداره ثبت باابطال سند مالکیت اول مبادرت به صدور اسنادمالکیت قطعات طبق صورتجلسه تفکیکی مینمایددرمورد تقسیم نامه صورتمجلس تفکیکی به دفترخانه ارسال وباحضورکلیه مالکین دردفترخانه اقدام به تنظیم سند تقسیم نامه نموده ودرتقسیم نامه مالکیت هریک از مالکین ازهرقطعه باهرمساحت وحدود مشخص میشود مالکین باید درتنظیم تقسیم نامه شرکت نمایند دفترخانه باارسال اسنادمالکیت مشاعی وتقسیم نامه به اداره ثبت باابطال اسنادمالکیت مشاع مبادرت به صدور اسنادمالکیت مفروز خواهدنمود.وکالت دعاوی حقوقی کیفری خانواده ثبتی ثبت شرکتها ثبت تغییرات ثبت برند ثبت علامت تجاری ثبت علائم ثبت صورتجلسات افزایش وکاهش سرمایه دعاوی قرارداد فسخ قرارداد ورشکستگی الزام به انجام تعهد مالی غیرمالی الزام به تنظیم سند الزام به اخذ پایانکار الزام به اخذصورتمجلس تفکیکی ملک چک سفته اسنادتجاری اثبات مالکیت سرقفلی حق کسب پیشه تجارت استردادمال تقسیم افراز تفکیک  خانواده طلاق توافقی طلاق بدرخواست زوجه مهریه نفقه حضانت فسخ نکاح اثبات نسب اثبات زوجیت