جعل طبق ماده ۵۲۳ تعزیرات مصادیق مادی جعل وتزویر عبارتنداز ساختن نوشته یاسند یامهر یاامضاء اشخاص خراشیدن یاتراشیدن یاقلم بردن والحاق یامحووسیاه کردن یااثبات یاتقدم وتاخر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یاالصاق نوشته به نوشته دیگر یااستفاده از مهردیگری بدون اجازه صاحب آن وفاقد عنصر سپردن صاحب مهرباشد ونظایر آنها به قصد تقلب موارد مذکور روشهای تقلب را نشان میدهدوتعریف جعل نیست ونیز حصری نبوده ومصادیق تمثیلی هستند درجرم جعل چهارعنصر مادی ومعنوی یاسوءنیت مجرم  وقانونی وقلب حقیقت به زیان دیگری یااضرار به غیر باید توسط دادگاه احراز گردد تا مرتکب قابل مجازات باشد درجعل مفادی برخلاف جعل مادی قلب حقیقت درمطالب ومفاد یک نوشته بدون آنکه اثرخارجی داشته باشد به عمل می آید واثبات آن تقریبا غیرممکن است برای تحقق جعل شبیه سازی شرط نیست مگر در موارد معروف مانند اسکناس پس اگر سندساخته شده باعث اشتباه دیگران یاتردید آنها شود وبه آنان ضرر وارد کند جرم جعل محقق شده اثبات درسند یعنی اعتبار دادن به امر باطل مندرج درسند مانند پاک کردن خط قرمز بطلان روی چک وسفته ونظایرآنها اگرکسی خودرا به جای دیگری معرفی کند وامضای اورا جعل کند ومالی را ببرد مرتکب دوجرم جعل وکلاهبرداری شده وطبق قواعد تعدد معنوی مجازات جرم اشد اعمال خواهدشداظهار انکار وتردید نسبت به اسناد عادی بوده وانکار وتردید درمورد اسنادرسمی پذیرفته نیست مگر نسبت به اسنادرسمی ادعای جعلیت شود دراظهار انکاروتردید هزینه کارشناس برعهده طرف است ولی درادعای جعلیت هزینه کارشناس برعهده مدعی جعلیت خواهدبود اظهارانکار وتردید نسبت به سند طرف درصورتی توسط وکیل پذیرفته است که دروکالتنامه قیدشده باشد ونیز وکیل درتعیین جاعل هم باید اختیار آن دروکالتنامه به وکیل داده شده باشد .چنانچه دادگاه حقوقی به دعوایی رسیدگی کند وجعلیت سند به اثبات برسد متضررمیتواندبرای مجازات جاعل یااستفاده کننده از سند مجعول  به دادسرا ودادگاه کیفری مراجعه نماید واگر جعلیت سندی دردادگاه کیفری به اثبات رسیده باشد حکم کیفری برای دادگاه حقوقی کافیست .اگر علاوه براظهارانکار وتردید ادعای جعلیت نیز مطرح شود دادگاه فقط به ادعای جعلیت رسیدگی خواهدکرد واگر دراظهار انکار وتردید نسبت به سندعادی اظهارکننده وارد ماهیت دعوا شود دادگاه فقط به ماهیت دعوارسیدگی کرده ووارد انکار وتردید نخواهدشد .اظهار انکار وتردید باید قبل از ورود دادگاه به ماهیت دعوا به آن رسیدگی شود واگر واخواه ضمن واخواهی اظهار انکار وتردید نسبت به سند کند دادگاه باید ابتدا به اظهارانکار وتردید رسیدگی کرده ودرصورت عدم صحت انکار وارد ماهیت اصل دعوا خواهدشد. شرط مجازات استفاده کننده  از سند مجعول احراز علم مرتکب توسط دادگاه است هرچند معمولا علم مرتکب مفروض است ومجرم باید عدم علم خودرا به اثبات برساند.استفاده از سند مجعول جرم تعزیری درجه پنج بوده ومعافیت از مجازات وصدور قرار تعویق حکم باشرایط قانون امکان ندارد مگر مشمول مرور زمان کیفری گردد یا متهم تبرئه گردد یا باشرایط قانون مجازات تعلیق گرددیا متهم نادم توبه نماید که حسب مورد قرارموقوفی تعقیب صادر خواهد شد.