ثبت علامت تجاری 

ثبت علامت تجاری یعنی هرنشان قابل رویت که بتواند کالاها یاخدمات اشخاص حقیقی یاحقوقی را از یکدیگر تمیز دهد . نام تجاری یعنی اسم یاعنوانی که معرف ومشخص کننده شخص حقیقی یاحقوقی باشد . ثبت علامت جمعی نیز یعنی هرنشان قابل رویت که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت علامت معرفی شودوبتواند هرگونه خصوصیات مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی وحقوقی راکه از این علامت تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده میکنند متمایز کند. نکات . ۱. حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق قانون به ثبت رسانده باشد. ۲. علامت درصورتی قابل ثبت نیست که نتواند کالا ی تجاری را از کالای تجاری شرکت یاموسسه دیگر متمایزکندیا خلاف موازین شرعی واخلاق حسنه باشد یا مراکز تجاری را از نظر مبدا کالا گمراه سازد یا عین وتقلید نشان نظامی پرچم یاسایر نشانهای مملکتی یاسازمانهای دولتی یا بین المللی باشدیاعین وشبیه وترجمه علامت تجاری معروف ثبت شده درایران برای همان کالا باشد یاعین وتقلید وشبیه علامت معروفی باشد ولو کالای آن متفاوت باشد یا عین علامتی باشد که قبلا بنام مالک دیگری ثبت شده یاتاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یادارای حق تقدم برای همان کالا وخدمات ویابرای کالا وخدماتی است که بلحاظ ارتباط وشباهت موجب گمراهی شود. ۳. اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت وفهرست کالا یاخدمات که ثبت علامت برای انها درخواست شده وبراساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی باشد به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میشود. ۴. پرداخت هزینه حق الثبت براساس طبقات مورد تقاضا برعهده متقاضی است . ۵. متقاضی میتواند تازمانی که اظهارنامه وی هنوز ثبت نشده آن را مسترد کند . ۶. اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه راازلحاظ انطباق باشرایط قانونی بررسی واگر علامت قابل ثبت باشد اجازه نشرآگهی راصادرمیکند. ۷. هرذینفع میتواند حداکثر تاسی روز از تاریخ نشرآگهی درروزنامه رسمی اعتراض خودرا مبنی برعدم رعایت شرایط قانونی به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کند.دراینصورت اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض را به متقاضی ابلاغ وبیست روز به وی مهلت میدهد تانظرخودرا اعلام کند متقاضی درصورت عدم تمکین وتاکید برتقاضای ثبت علامت لایحه مستدلی را درپاسخ به اعتراض به اداره ثبت علامت می فرستد والا اظهارنامه علامت مستردشده تلقی میشود واگر متقاضی لایحه متقابلی بفرستد اداره ثبت علامت آن رادراختیار معترض قرار داده وبادرنظر گرفتن موارد قانونی ولوایح ارسالی طرفین اداره ثبت علامت تصمیم میگیرد که ایا علامت را ثبت کند یا علامت رارد کند.۸ . پس از نشر اگهی نوبت اول اظهارنامه تازمان ثبت علامت متقاضی از حقوق ثبت علامت برخوردار خواهدبود. ۹. هرگاه بوسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از اگهی اظهارنامه انجام شده دعوی مطرح شود وخوانده ثابت کندکه درزمان انجام عمل علامت قانونا قابل ثبت نبوده به دفاع خوانده رسیدگی ودرمورد ثبت یا عدم ثبت علامت اتخاذ تصمیم خواهدشد .۱۰. اگر اداره ثبت علامت تشخیص دهد که شرایط قانونی رعایت شده علامت را ثبت نموده واگهی رسمی ثبت علامت صادرمیشود . ۱۱. پس از انتشار اگهی رسمی ثبت علامت تجاری متقاضی یا وکیل او میتواند با ارائه اگهی روزنامه رسمی اقدام به اخذ گواهی ثبت علامت نماید.