مطالبه ودرخواست تامین مهریه

مهریه به مجرد وقوع عقد نکاح درتملک زوجه قرار گرفته وزن میتواند هرتصرفی در آن بنماید.زوجه می­تواند دادخواست مطالبه مهریه خود را به دادگاه محل اقامت زوج یا محل سکونت خود تقدیم کند مگر مهریه غیر منقول باشد که باید به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مراجعه کند همچنین

علاوه بر آن زوجه می­تواند به دفتر ازدواج که سند نکاحیه راثبت کرده مراجعه و اجرائیه ثبتی در جهت وصول مهریه خود اخذ کندوبا مراجعه به اجرای اسنادرسمی بامعرفی مال توقیف اموال نموده وبامزایده وفروش آن (بارعایت مستثنیات دین )مهریه خودراوصول کند .ازسوی دیگر  پس از صدور حکم محکومیت زوج و قطعیت آن نیز تا پیش از شروع به اجرا زوجه می­تواند تأمین مهریه را از دادگاه بدوی درخواست کند . دادخواست اعساروتقسیط از پرداخت مهریه ازطرف زوج اگرشوهرتاجرنباشد قابل قبول است .تجار مشمول تعریف قانون تجارت هستند نظیر امورحمل ونقل وبیمه وکشتی سازی وخرید وفروش آن وشرکتها وصرافان وبانکها همگی تاجرند ولی تجار شامل کسبه جزء نمیباشد.وکالت دعاوی خانواده وکیل طلاق وکیل مهریه وکیل نفقه حضانت فسخ نکاح اثبات زوجیت اثبات نسب وکالت امورحقوقی کیفری وکالت ثبت شرکتها وکالت ثبت علائم تجاری وکالت ثبت تغییرات وثبت صورتجلسات ثبت افزایش سرمایه ثبت کاهش سرمایه ثبت شرکت ورشکستگی انحلال شرکت توسط وکیل پایه یک داگستری