امور خانواده   وکیل دعاوی    امور خانواده   طلاق   مطالبه مهریه   مطالبه نفقه    حضانت                                    طلاق بدرخواست زوجه    ملاقات فرزند    طلاق توافقی    فسخ نکاح     مطالبه ودرخواست تامین مهریه            صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج     اثبات نسب    اثبات زوجیت   تجویز ازدواج مجدد                 الزام به تمکین   استردادجهیزیه   الزام به ثبت واقعه نکاح     

امور خانواده  وکالت دعاوی  امور خانواده شامل طلاق به درخواست زوجه و طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش بدرخواست زوج  ومطالبه مهریه  ومطالبه نفقه  وحضانت و ملاقات فرزند و فسخ نکاح و اثبات نسب واثبات زوجیت و الزام به ثبت نکاح و تمکین و تجویز ازدواج مجدد و کلیه امور مالی وغیرمالی

امور خانواده  مهریه به مجرد وقوع عقد نکاح درتملک زوجه قرار گرفته وزوجه میتواند هرتصرفی در آن بنماید.زوجه می­تواند دادخواست مطالبه مهریه خود را به دادگاه محل اقامت زوج یا محل سکونت خود تقدیم کند مگر مهریه غیر منقول باشد که باید به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مراجعه کند همچنین

علاوه بر آن زوجه می­تواند به دفتر ازدواج که سند نکاحیه راثبت کرده مراجعه و اجرائیه ثبتی در جهت وصول مهریه خود اخذ کندوبا مراجعه به اجرای اسنادرسمی بامعرفی مال توقیف اموال نموده وبامزایده وفروش آن (بارعایت مستثنیات دین )مهریه خودراوصول کند .ازسوی دیگر  پس از صدور حکم محکومیت زوج و قطعیت آن نیز تا پیش از شروع به اجرا زوجه می­تواند تأمین مهریه را از دادگاه بدوی درخواست کند . دادخواست اعساروتقسیط از پرداخت مهریه ازطرف زوج اگرشوهرتاجرنباشد قابل قبول است درامور خانواده برخلاف سایر دعاوی حقوقی که اغلب اعسار از پرداخت محکوم به رد میشود اعسار از پرداخت مهریه قبول شده وتقسیط میشود مگر زوج دارای مال باشد که توقیف ومزایده خواهد رفت اما تجار مشمول تعریف قانون تجارت هستند نظیر امورحمل ونقل وبیمه وکشتی سازی وخرید وفروش آن وشرکتها وصرافان وبانکها همگی تاجرند ولی تجار شامل کسبه جزء نمیباشد.وکالت امور خانواده دعاوی خانواده وکیل طلاق وکیل مهریه وکیل نفقه حضانت فسخ نکاح اثبات زوجیت اثبات نسب وکالت خانواده امورحقوقی کیفری وکالت ثبت شرکتها وکالت ثبت علائم تجاری وکالت ثبت تغییرات وثبت صورتجلسات ثبت افزایش سرمایه ثبت کاهش سرمایه ثبت شرکت ورشکستگی انحلال شرکت    وکیل دعاوی    وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا