امور  ثبت شرکتها ثبت علائم تجاری  :

امور  ثبت شرکتها ثبت علائم تجاری   وکالت   امور  ثبت شرکتها ثبت علائم تجاری                       ثبت تغییرات شرکتها ثبت صورتجلسات شرکتها   ثبت علامت   ثبت طرح صنعتی

  1. چک در موارد مذکور در ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی ۸۲ قابل طرح دعوای کیفری نیست و باید از مراجع حقوقی خواهان طلب خود را وصول کند ضمناً رعایت ماده ۱۱ قانون صدور چک نیز در طرح شکایت کیفری الزامی است.
  2. چنانچه دعوای کیفری چک در دادسرا منجر به قرار جلب به دادرسی شود برای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه در چک باید تا قبل از ختم دادرسی شاکی دادخواست خود را به دادگاه کیفری دو صالح تقدیم نماید والا دادگاه کیفری فقط به جنبه کیفری آن رسیدگی و طبق ماده ۷ قانون صدور چک متهم را به مجازات محکوم نموده و شاکی باید برای مطالبه وجه آن به دادگاه حقوقی دادخواست دهد (مواد ۱۵ و ۱۶ ق آ د ک )
  3. تأمین خواسته طبق مواد ۱۰۹ و ۱۰۷ ق.آ.د.ک در بازپرسی امکان دارد.
  4. در جنبه حقوقی طرح دعوا چک تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی صادر می­شود ولی چنانچه خواهان بخواهد علیه ظهرنویسان چک بصورت تضامن با صادرکننده طرح دعوا کند رعایت مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت لازم­الرعایه خواهد بود ضمناً ظهرنویسان مسئولیت کیفری ندارند.
  5. دعاوی سفته و چک اگر از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد (شرکتهای سهامی ولو موضوع آنها تجاری نباشد تاجرند یا سایر شرکتها در قانون تجارت و یا تجار با رعایت مواد ۱ و ۲و ۳ قانون تجارت) از جهت مرور زمان تابع مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت هستند.
  6. چک و یا سفته فاقد امضاء صادرکننده از درجه اعتبار ساقط بوده و چنانچه ظهرنویسی شده باشد ظهرنویسان خود بخود مسئولیتی ندارند.
  7. دعوا علیه ضامن سفته بعد از یکسال مقرر در ماده ۲۸۶ و دو سال در ماده ۲۸۷ قانون تجارت قابل استماع در دادگاه است. (رای وحدت رویه ۵۹۷-۱۲/۴/۷۴)
  8. دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید سفته را واخواست نماید و ظرف یکسال یا دوسال از تاریخ واخواست اقامه دعوی نماید. (مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت) تا تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی صادر شود و نیز دارنده بتواند از مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان آن استفاده نماید و در صورت عدم واخواست صدور قرار تأمین خواسته منوط به اخذ خسارت احتمالی است که به نظر دادگاه درصدی از وجه سفته است.
  9. دارنده سفته پس از واخواست (ظرف ۱۰ روز از سررسید) با تقدیم دادخواست می­تواند سایر امضاءکنندگان سفته را با استفاده از ماده ۲۴۹ قانون تجارت بنحو تضامن طرف دعوا قرار دهد و نیاز به رعایت مفاد مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ نیست (رای وحدت رویه ۳۸۱۱۴ مورخ ۶/۸/۱۳۴۱)

.۱۰اگر دارنده سفته در مهلت مقرر واخواست ننماید فقط حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن را دارد و حق رجوع به ظهرنویسان ندارد پس قاعده تضامن در قانون تجارت و مسئولیت ظهرنویسان مقید به رعایت مواعد در قانون تجارت است.

.۱۱دعاوی اسناد تجاری تا ۲۰۰ میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف و بیش از آن در صلاحیت دادگاه صالح است.

امور ثبت شرکتها ثبت علائم تجاری  امور ثبت شرکتها ثبت علائم تجاری    امور ثبت شرکتها ثبت علائم تجاری  ثبت تغییرات ثبت صورتجلسات ثبت علامت ثبت تمدید علامت ثبت علامت شهرستان ثبت اضافه کالا وطبقات علامت ثبت شرکت     وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا