وکیل کیفری :

وکیل کیفری  جرم خیانت در امانت طبق مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مصادیق خیانت در امانت مانند استفاده از سفید مهر یاسند سفید امضا که به او سپرده شده سوء استفاده کند یا هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یانوشته از قبیل چک وسفته وقبض بعنوان اجاره یاامانت یارهن یا وکالت یاهرکار بااجرت یا بی اجرت به کسی داده شده وبنابراسترداد انها بوده یا باید به مصرف معینی میرسید وشخصی که ان اشیا درنزد وی بوده انهارا به ضرر مالکین یا متصرفین انها استعمال تلف یاتصاحب یا مفقود نمایدعنوان شده میباشد و عنصر مادی سپردن در این جرم بارز است وطبق رویه محاکم باید قراردادی بین طرفین موجودباشددرجه مجازات نیز طبق ماده ۱۹ ق.م.ا  از درجه پنج میباشد ولذا قابل تعویق صدور حکم یا معافیت از مجازات نیست ولی مجازات آن قابل تعلیق بوده وبارعایت شرایط قانون قابل اعمال مجازات جایگزین حبس نیز میتواند باشد اما برخلاف کلاهبرداری استرداد مال در این جرم مستلزم تقدیم دادخواست تا قبل از ختم دادرسی به دادگاه کیفری است هر چند تأمین خواسته با رعایت مواد ۱۰۷ و ۱۰۹ در بازپرسی امکان دارد ولی اگر شاکی دادخواست استرداد مال را به دادگاه ندهد باید جهت رد عین یا مثل و قیمت آن (بعد از ختم دادرسی در دادگاه کیفری) مجددا به دادگاه حقوقی مراجعه و برای رد مال در دادگاه حقوقی طرح دعوا کند. عنصر سپردن در جرم خیانت درامانت  وجود دارد که همان عنصر مادی جرم است وعنصر قانونی همان مواد وسوء نیت مجرم نیز مفروض است  واصولا باید قرارداد ارائه داد مگر طبق قانون خائن امین تلقی شده باشد  ولی درکلاهبرداری وجود مانور متقلبانه در بردن مال دیگری عنصرمادی جرم است یا درسرقت ربودن مال دیگری عنصر  ربودن فعل مادی جرم است وکیل کیفری   وکالت امور کیفری    وکیل کیفری  خیانت در امانت   کلاهبرداری  جعل استفاده از سندمجعول  چک بلامحل   انتقال مال غیر     وکیل کیفری    سوء استفاده از سفید امضاء    فروش مال غیر    وکیل کیفری        وکیل کیفری                                                     وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی             وکیل کیفری رامین مهرآسا