وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی:

وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی   تفاوت دعاوی مالی وغیرمالی بطور ساده میتوان درتشخیص دعاوی مالی ازغیرمالی گفت که دردعوای مالی  مال اعم از منقول یاغیرمنقول به خواهان می رسدونیاز به تقویم دارد ولی دردعوای غیرمالی مال به خواهان دعوانمیرسد …مصادیق دعاوی مالی شامل – الزام به تنظیم سند خودرویاساختمان وغیره – ابطال سندمالکیت خودرو یاساختمان وغیره – ادعای بطلان تعهد ومعامله که موضوع اختلاف مال باشد  – الزام به تحویل مبیع ومطالبه وجه وثمن – اثبات اقاله یاالزام به احضار خوانده جهت اقاله قرارداد که موضوع آن مال باشد – حق فسخ – استرداد مبیع وثمن – مطالبه خسارات وغرامت از بیمه – انحلال شرکت – ادعای بطلان شرکت – ادعای وقف – خلع ید ومطالبه اجرت المثل – قلع وقمع بنا – مطالبه وجوه اسناد تجاری ومدنی – مطالبه هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل – ادعای ابطال رای داور که موضوع رای داور مال باشد-اعتراض ثالث اجرایی درصورت ادعای مالکیت به مال توقیفی – ادعای ابطال سند بعلت مفقودی یاسرقت – اثبات مالکیت واختلافات در دعاوی مربوط به مالکیت – ادعای مالکیت نسبت به سند صادره در مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت – اعتراض برثبت وتحدید حدود- اعتراض به عملیات اجرایی ثبت دراسناد لازم الاجرا – افراز وفروش ملک مشاع درصورت اختلاف درمالکیت – ابطال افراز درصورت اختلاف درمالکیت – بطلان تقسیم مال مشاع با اختلاف درمالکیت – الزام به فروش ملک مشاع غیرقابل افراز درصورت اختلاف درمالکیت – استرداد چک وسفته باتوجه به میزان مبلغ مندرج در سند تجاری مالی است رای وحدت رویه ۵۱۵ – دعوت به صلح وسازش درامور مالی – دیات -استرداد جهیزیه- مطالبه نفقه ومهریه – مطالبه اجورمعوق – سرقفلی – تعدیل اجاره بها یاافزایش آن …. مصادیق دعاوی غیرمالی شامل – تایید قولنامه افراز وتقسیم وفروش مال مشاع درصورت عدم اختلاف درمالکیت – اعتراض به تصمیمات ثبت درمورد افراز اگر اختلافی درمالکیت نباشد- بطلان تقسیم وفروش مال مشاع بشرط عدم اختلاف درمالکیت – شروط ضمن عقد اگر قابل ارزیابی نباشد- ابطال وکالتنامه وادعای جعل وتزویر اسناد- سازش درامور غیرمالی – استرداد اسناد ومدارک غیرمالی – تامین خواسته وتامین دلیل و دستورموقت – ابطال اجرائیه ثبتی برحسب مورد که موضوع اجرائیه مالی یا غیرمالی باشد – ابطال رای داور که موضوع رای مال نیست – ادعای بطلان تعهدات غیرمالی – ورشکستگی واعسار – ادعای تولیت – عزل ونصب قیم وامین وصدورحکم موت فرضی – مهروموم ترکه تحریر ترکه – تقاضای تصفیه ترکه – بطلان تقسیم ترکه – الزام به فروش ترکه- حکم حجر واخراج ثلث از ماترک – عزل ولی قهری – تقاضای تحویل اموال غایب وگواهی رشد – تقسیم ترکه درصورت عدم اختلاف درمالکیت – انحصاروراثت – تنفیذ وصیت -ازدواج مجدد- طلاق ودرخواست صدور گواهی عدم امکان سازش – تمکین – حضانت – ملاقات فرزند – کسب اجازه جهت ازدواج دختر باکره – انکار واثبات زوجیت – اثبات نسب – تخلیه املاک انتقال منافع ملک مورد اجاره – ادعای عسروحرج – ادعای بطلان اجاره  – فسخ اجاره – ابطال واصلاح شناسنامه وتغییرنام کوچک -اصلاح تاریخ فوت – ادعای ابوت وبلوغ – ادعای ابطال واقعه نکاح -الزام به ثبت طلاق ونکاح     وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی     وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی      رامین مهرآسا