وکیل مدافع

وکیل مدافع  حقوقی   وکیل مدافع  کیفری   وکیل مدافع

وکیل مدافع  دادگستری  وکیل دادگستری   وکیل پایه یک دادگستری   وکالت امور حقوقی  ثبتی کیفری خانواده  شرکتها  علائم تجاری   دعوای ورشکستگی     اسناد تجاری        

  1. ابواب فقه (طبق تقسیم سلّار و محقق حلّی) را می­توان به دو بخش ۱. عبارات (افعالی که قصد قربت در آنها لحاظ شده)۲. معاملات به معنای اعم (افعال غیر عبادی) تقسیم کرد و معاملات عام نیز بد و قسمت الف -معاملات به معنای خاص شامل ۱. عقود ۲. ایقاعات وب- احکام شامل ۱. احکام جزائی و قضائی ۲. سایر احکام
  2. مباحث فقهی رانیزطبق تقسیم محقق حلی در چهار گروه می­توان رده­بندی نمود الف. عبادات ب. اموال که اموال بر دو قسم ۱- اموال عمومی ۲- اموال خصوصی و اموال خصوصی نیز بدو قسم a. اسباب شرعی تملک یا بدست­آوردن حق خاص مانند احیاء اراضی موات و حیازت مباحات و میراث وارث و قرض و ضمان وحواله و بیمه b. احکام تصرف در اموال شامل مباحث بیع و صلح و شرکت وقف وصیت و سایر تصرفات و معاملات ج. سلوک و آداب و رفتار شخصی یعنی اعمال شخصی که ربطی به عبادات و اموال ندارد  که خود بدو قسم ۱- روابط خانوادگی نکاح و طلاق خلع و مبارات ظهار ولعان وایلاء ۲- روابط اجتماعی شامل آداب معاشرت احکام نذر و عهد و یمین و ذبح و امربه معروف و نهی از منکر و مقررات خوردنی و آشامیدنی و البسه میباشد  د. آداب عمومی یعنی رفتار و سلوک دستگاههای حکومتی و عمومی در مسائل قضاء و حکومت و صلح و جنگ و روابط بین­المللی و قضا و شهادات و حدود که همگی در این گروه چهارم وارد است (محمدباقر الصدر الفتاوی الواضحه ج ۱ ص ۱۳۲ و ۱۳۴)  پذیرش وکالت دعاوی حقوقی خانواده کیفری    وکیل مدافع        وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا