صلح عقدلازم بوده وصلحی که دردادگاه واقع میشود یاطرفین به صحت آن در دادگاه اقرار میکنند مانند احکام دادگاه اجرامیشود قرارداد ارفاقی بین ورشکسته وطلبکاران نوعی صلح است که تابع احکام قانون تجارت است تراضی درباره تقسیم اگرتقسیم بدرستی انجام نشده باشد تابع قواعدصلح نیست وتقسیم قابل ابطال است واگر بعدا مالکین درمیزان مالکیت وحصه تراضی کنند صلح است و صلحی که موضوع آن قابل انتقال نباشد مانند انتقال حق شفعه باطل است درمورد دعوای بطلان وغیرنافذ اگر معامله به دلائل حقوقی باطل باشد صلح باعث تنفیذ معامله باطل نمیشود صلح درمورد عدم نفوذ موثراست مشروط برآنکه متصالح بتواند عقد راتنفیذ کند صلحی که به قصد فرار از دین واقع شود دربرابر طلبکاران قابل استناد نیست نفوذ صلح درمورد حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به بعداز وقوع آن وورود ضرر است وپیش از وقوع جرم درباره آثار احتمالی آن صلح باطل است صلح عین درمقابل عوض نتیجه بیع را خواهدداد بدون آنکه شرایط بیع واحکام بیع نظیر اخذبه شفعه درصلح قابل اعمال باشدوصلح منافع درمقابل اجاره بها نتیجه اجاره را میدهدسرقفلی حق است ومالک منافع بدلیل عین نبودن مبیع نمیتواند سرقفلی را بابیع منتقل سازدولی سرقفلی باصلح قابل انتقال است. وکیل حقوقی وکیل پایه یک دادگستری وکیل تهران وکیل کیفری وکیل خانواده