ورشکستگی:

 1. اعسار از تجار و شرکتهای تجاری پذیرفته نمی­شود و شرکتها و تجار در صورت ادعای اعسار از پرداخت دیون و اسناد تجاری باید دادخواست ورشکستگی بدهند.
 2. شرکتهای سهامی تاجرند ولو موضوع آنها غیر تجاری باشد پس ادعای اعسار از پرداخت دیون شرکت (طبق ماده ۳ قانون نحوه محکومیتهای مالی) از شرکتهای سهامی و غیر سهامی نباید پذیرفته شود و باید دادخواست ورشکستگی بدهند.
 3. دعاوی مطالبه دیون و وجه اسناد تجاری و نیز مطالبه مهریه توسط زوجه اگر زوج تاجر باشد دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی­شود.
 4. ورشکستگی شرکت و تجار در نتیجه توقف از پرداخت دیونی است که بر عهده دارد و صرف توقف و عدم پرداخت کافی است حتی اگر اموالی از شرکت یا تجار موجود باشد که مازاد بر دیون شرکت باشد لذا توقف و عدم پرداخت کافی است تا دادگاه با تعیین تاریخ توقف حکم به ورشکستگی شرکت یا تاجر بدهد.
 5. باتقدیم دادخواست ورشکستگی دادگاه با تعیین کارشناس توقف تاجر را احراز و در حکم تاریخ توقف را تعیین می­کند و اگر تعیین نشود تاریخ صدور حکم تاریخ توقف شرکت است.
 6. دادخواست ورشکستگی بطرفیت دادستان و دعوای اعسار از محکوم­به طرفیت محکوم­له خواهد بود و دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بطرفیت خوانده است لیکن اعسار از پرداخت نیم عشر اجرایی در اجرائیه بطرفیت دولت اقامه می­شود.
 7. حکم ورشکستگی بصورت موقت اجرا می­شود و تجدیدنظر خواهی مانع از اجرا نیست.
 8. دعاوی ورشکستگی و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق تجدیدنظر خواهی مانع از اجرا نیست.
 9. هر دو دعوا اعسار و ورشکستگی غیر مالی هستند.اعسار از محکوم به وهزینه دادرسی باید به طرفیت محکوم له یاخوانده حسب مورداقامه شودولی اعسار از پرداخت نیم عشراجرائی بطرفیت دولت اقامه میشود.
 • مدعی یاخواهان ورشکستگی شرکت یا طلبکاران وبستانکاران شرکت (ماننددارنده چک ازشرکت که چک او برگشت خورده)هستند و یا خود شرکت.

 

 • احراز ورشکستگی در صلاحیت دادگاه حقوقی و احراز ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه کیفری است پس احراز تاجر بودن طرف و اینکه ورشکسته می­باشد مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است اما اینکه تاجر ورشکسته به تقصیر یا تقلب است در صالحیت دادگاه کیفری است.

۱۰.بعدازتقدیم دادخواست اعلام ورشکستگی باید یکی از طلبکاران را به عنوان ثالث به دعوا جلب نمود.بهتراست مدعی ورشکستگی برای دعوای خود از وکلای دادگستری که دراین زمینه فعالیت داشته اند وکیل بگیرد.ولی بارویه فعلی دادگاه اگر مدعی اعسار وکیل بگیردمعمولا دعوای اعسار رد میشود.