نفقه زوجه بر سایر افراد واجب النفقه مقدم است و شوهر حتی در صورت نداشتن و فقر از طرف دادگاه ملزم به پرداخت نفقه می­شود و در صورت امتناع شوهر بدرخواست زوجه مجبور به طلاق می­شود ولی زوج می­تواند درصورت عدم تمکین زوجه دادخواست تقابل الزام به تمکین در مقابل دادخواست مطالبه نفقه زوجه بدهدکه درصورت عدم تمکین زوجه زوج ملزم به پرداخت نفقه به زوجه نخواهدبود مگرنسبت به اولادکه ملزم به پرداخت است همچنین باعدم تمکین زوجه  شوهرمیتواند دادخواست اجازه ازدواج مجددبه دادگاه تقدیم کند.دعاوی مالی نکاح باخواسته زیر ۲۰ میلیون تومان درشوراحل اختلاف رسیدگی میشود مگر شوهر دادخواست الزام به تمکین بدهد ودرتقابل آن زوجه دادخواست نفقه تقدیم دارد.عدم پرداخت نفقه توسط زوج از موجبات عسروحرج بوده وزن میتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. وکیل خانواده طلاق طلاق توافقی طلاق بدرخواست زوجه نفقه مهریه حضانت اجرت المثل اثبات نسب اثبات زوجیت گواهی عدم امکان سازش