مهریه:

زوجه می­تواند دادخواست مطالبه مهریه خود را به دادگاه محل اقامت زوج یا محل سکونت خود تقدیم کند مگر مهریه غیر منقول باشد که باید به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مراجعه کند (ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب۹۱)

علاوه بر آن زوجه می­تواند به دفتر ازدواج که سند نکاحیه راثبت کرده مراجعه و اجرائیه ثبتی در جهت وصول مهریه خود اخذ کند مهریه با وقوع عقد نکاح در تملک زوجه قرار می­گیرد و پس از صدور حکم محکومیت زوج و قطعیت آن نیز تا پیش از شروع به اجرا زوجه می­تواند تأمین مهریه را از داگاه بدوی درخواست کند ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده دادخواست اعسار وتقسیط از پرداخت مهریه ازطرف زوج اگرشوهرتاجرنباشد قابل قبول است اما اعسار از پرداخت نفقه موجب اجبار شوهر به طلاق همسر خود می­شود.بارعایت شرایط قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درصورت اثبات اعسار زوج حبس نخواهدشد ولی درصورت عدم پرداخت اقساط مهریه زوجه میتواند درخواست جلب زوج را از دادگاه بنماید. رسیدگی به اعسار دردادگاه خواهدبود ولی اگر زوجه مهریه خودرا از اجرای ثبت اقدام به مطالبه نموده باشد باید مال معرفی کند واعتراض مستثنیات دین بودن مال باید به رئیس ثبت داده شده ونظر رئیس قابل اعتراض درهیات نظارت استان مربوطه است.وکیل خانواده طلاق توافقی طلاق بدرخواست زوجه فسخ نکاح مهریه نفقه حضانت گواهی عدم امکان سازش طلاق خلع مبارات رجعی اثبات نسب اثبات زوجیت بذل مهریه رجوع به بذل حق نفقه ترک انفاق