دستور فروش ملک مشاع:

دادخواست دستور فروش ملک مشاع را باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نمود مشروط بر آنکه قبلاً از اداره ثبت محل گواهی عدم امکان افراز ملک اخذشده باشد و گواهی مذکور ضمیمه دادخواست شود والا موجب صدور قرار رد دعوی توسط دادگاه خواهد شد طبق ماده ۵۸۹ ق.م هر شریک می­تواند هر وقتی تقاضای تقسیم را بخواهد پس اگر یکی از ورثه بخواهد سهم خود را از سایرین جدا کند باید ابتدا از اداره ثبت محل ملک گواهی عدم افراز گرفته و بعد در دادخواست خود با طرف دعوا قراردادن سایر وراث دستور فروش ملک مشاع را از دادگاه تقاضا کند.