فسخ نکاح:

موارد فسخ نکاح در مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۸ ق.م ذکر شده و در مورد ماده ۱۱۲۸ ق.م می­توان به حق فسخ نکاح برای طرفین اشاره نمود که مبنای عقد نکاح صفت خاص شرط شده بین طرفین بوده و بعد از عقد معلوم شود طرف فاقد وصف مقصود بوده است مثلاً شرط شده باشد زوج مجرداست و بعد از عقد معلوم شود زوج زن دیگری دارد این حالت زن دوم حق فسخ نکاح دارد با توجه به مواد ۱۱۰۱ و ۱۱۰۹ قانون مدنی اگر فسخ نکاح بعد از نزدیکی باشد زن حق مهریه دارد ولی در ایام عدّه فسخ نکاح و در طلاق بائن زن حق نفقه ندارد مگر حامله باشد که تا وضع حمل حق نفقه دارد و نیز اگر عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر موجب فسخ عنن زوج باشد که زن مستحق نصف مهر است.وکیل حقوقی وکیل پایه یک دادگستری وکیل خانواده وکیل کیفری وکالت دعاوی املاک اراضی الزام به تنظیم سند اخذپایانکار صورتمجلس تفکیکی املاک مشاع افراز تفکیک تقسیم ترکه فسخ قرارداد استردادثمن مطالبه ثمن ابطال معامله ابطال سند مالکیت خانواده فسخ نکاح طلاق مهریه نفقه حضانت کیفری خیانت درامانت فروش مال غیر کلاهبرداری جعل واستفاده ازسندمجعول توقیف اموال منقول وغیرمنقول استردادسند دعاوی مالکیت تصرف خلع ید اجرت المثل منقول غیرمنقول تصرف عدوانی ممانعت از حق مزاحمت