درطلاق توافقی وطلاق بدرخواست زوج دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق می­کند و اعتبار آن ۳ ماه پس از ابلاغ رای قطعی است ودرطلاق توافقی طرفین بایدظرف این مدت بادریافت گواهی قطعیت به دفتر رسمی طلاق مراجعه وآنرا ثبت کنند والاگواهی صادره از درجه اعتبار ساقط بوده وکلیه توافقات ضمن آن که گواهی نیز براساس آن صادرشده است از درجه اعتبار ساقط خواهدبود..واگر گواهی عدم امکان سازش بدرخواست زوج صادرشود ومردظرف مدت مذکور بامراجعه به دفتررسمی طلاق گواهی را تسلیم به دفترخانه کندچنانچه زوجه ظرف یکهفته دردفترخانه حاضرنشود سردفتر به زوجین اخطار میکندبرای اجرای صیغه طلاق وثبت آن دردفترخانه حاضرشوندوباعدم حضورزوجه صیغه طلاق جاری وبعدازثبت به اطلاع زوجه خواهدرسیدهمچنین فاصله بین ابلاغ اخطاریه وجلسه اجرای صیغه طلاق چه درطلاق توافقی وچه درطلاق به درخواست زوج ازیکهفته نباید کمتر باشدضمنا ثبت طلاق وثبت فسخ نکاح واعلام بطلان نکاح یاطلاق دردفتر رسمی ازدواج وطلاق برحسب موردبا صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوطه از سوی دادگاه خواهدبودونیز درطلاق توافقی موارد مورد توافق از سوی مشاوران خانواده وهمچنین ضمن دادخواست خواهانهاجهت اتخاذ تصمیم نهایی باید به دادگاه منعکس شود.دادگاه ضمن رای طلاق باتوجه به شروط ضمن عقد نکاح تکلیف مهریه ونفقه زوجه واطفال واجرت المثل ایام زوجیت وجهیزیه وحضانت اطفال وملاقات باآنان راباید تعیین کندوثبت طلاق منوط به تادیه حقوق مالی زوجه است اما طلاق باصدور حکم قطعی اعسارزوج یاتقسیط محکوم به نیز ثبت میشودواگر زوجه به ثبت طلاق بدون دریافت حقوق مالی خود  رضایت دهد میتواند بعداز ثبت طلاق برای دریافت حقوق مالی خود از اجرای احکام اقدام کند.برچسب طلاق طلاق بدرخواست زوجه مهریه نفقه عسروحرج زوجه حضانت طلاق توافقی گواهی عدم امکان سازش فسخ نکاح انحلال نکاح شروط ضمن عقد نکاح ترک انفاق ملاقات فرزند