حضانت اطفال و ملاقات فرزند

مادر تا هفت سالگی اطفال (پسر یا دختر) برای حضانت اولویت دارد و بعد از آن با پدر است که در صورت وجوداختلاف بین زوجین درحضانت به تشخیص دادگاه خواهد بود مگر مادر ازدواج کند که به تشخیص دادگاه ممکن است  حضانت قبل از ۷ سالگی  به پدر داده شودو هر یک از زوجین که طفل تحت حضانت وی نمی­باشد حق ملاقات طفل خود را دارد که معمولا بانظر دادگاه درهفته ۴۸ یا ۲۴ ساعت خواهد بودولی درمورد اطفال زیر دوسال معمولا بواسطه شیرخوارگی طفل ممکن است بانظردادگاه درهفته ۵ یا۶ ساعت بیشتر حق ملاقات طفل به پدرداده نشود درمورد خسارت احتمالی موضوع ماده هفت قانون حمایت خانواده اخذ تامین دراختیاردادگاه است که معمولا درصورت اخذتامین حدود پانصدهزارتومان تا یک میلیون تومان به نظر دادگاه میزان خسارت احتمالی متفاوت است اخذ خسارت احتمالی برای تضمین بازگرداندن طفل است .ضمانت اجرا: هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت استنکاف کند یا طفل را مسترد نکند به تقاضای ذی­نفع بدستور دادگاه بدوی تا زمان اجرای حکم بازداشت می­شود و اگر مسئول حضانت از تکلیف خود امتناع کند یا مانع ملاقات طفل شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی تایک میلیون تومان و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم می­شود. مواد ۴۰ و ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱