قولنامه ودعاوی املاک وزمین …..(دربخش مربوط کلیک کنید)   دعاوی مالی وغیرمالی …(دربخش مربوط کلیک کنید)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              اخذبه شفعه ومعاملات املاک باحق استرداد(بیع شرط)…(بخش مربوط کلیک کنید)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      الزامات غیرقراردادی
الزامات غیرقراردادی یااصل داراشدن غیر عادلانه آنستکه بدون جهات قانونی یا قراردادی از داراشدن افراد به زیان افراد دیگر جلوگیری بعمل آید یا ….(دربخش مربوط کلیک کنید)

اجاره املاک مسکونی وتجاری وکسب وپیشه
۱. طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶ (لازمالاجرا از ۱/۷/۷۶) اجاره کلیه اماکن مسکونی و تجاری (با قرارداد عادی یا رسمی) تابع قانون مدنی و مقررات قانون سال ۷۶ خواهد بود بشرط آنکه طبق ماده (۲) ……(دربخش مربوط کلیک کنید)
سرقفلی
۱. طبق ماده ۶ قانون ۷۶ اگر عین مستأجره محل تجارت باشد مالک با عقد اجاره میتواند مبلغی سرقفلی از مستأجر دریافت کند و همین مبلغ (یا بیشتر یا کمتر) را مستأجر اول میتواند (در صورتی که حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد) …(دربخش مربوط کلیک کنید)
حق کسب یاپیشه یا تجارت
طبق بند ۶ ماده ۲ قانون ۱۳۵۶ واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره داده شود از شمول این قانون خارج و تابع مقررات قانون مدنی است و از طرفی با وضع قانون ۱۳۶۲ روابط موجر و مستأجر نسبت به اماکن مسکونی تابع مقررات قانون مدنی …(دربخش مربوط کلیک کنید)
دستورموقت وتامین خواسته
۱. در تأمین خواسته خواهان در موارد حصری ماده ۱۰۸ قانون آ.د.م میتواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد درخواست تأمین نماید ولی در دستور موقت ذینفع در امور فوری (دربخش مربوط کلیک کنید)
رفع تصرف عدوانی وخلع ید
۱. دعوای تصرف عدوانی در اموال غیر منقول بوده و تابع تشریفات ق آدم نبوده و خارج از نوبت رسیدگی میشود و غیر مالی بوده و خواهان باید عدوانی بودن تصرف خوانده و سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده را ثابت نماید و……(دربخش مربوط کلیک کنید)

وراثت 
۱. مواد قانون مدنی در بخش ارث از قوانین امری بوده و توافق بر خلاف آن غیر ممکن است و مالکیت ورث نسبت به ترکه به محض فوت مورث بطور قهری حاصل میشود و …. …(دربخش مربوط کلیک کنید)
الزام به تنظیم سندرسمی واخذپایانکار وصورتمجلس تفکیکی دردعاوی املاک
۱. التزام به تنظیم سند در بیع املاک که در رهن بانک است باید بطرفیت بایع و مرتهن باشدواخذپایانکاروصورتمجلس تفکیکی مقدمات تنظیم سندرسمی به نام خریدار میباشد.
۲. هر چند بیع املاک تابع مقررات مواد…(دربخش مربوط کلیک کنید)
داوری ودعاوی ابطال رای داوران
۱. در صورت وجود شروط ضمن عقد قرارداد طرفین به تعهد به ارجاع دعوای ناشی از قرارداد مرضیالطرفین به داوری …( دربخش مربوط کلیک کنید)
قرار وحکم
۱. آراء دادگاه به دو صورت قرار و یا حکم میباشد….(دربخش مربوط کلیک کنید)                                                                                                                                                                                                        دستور فروش ملک مشاع ….(دربخش مربوط کلیک کنید)…اعتراض ثالث (دربخش مربوط کلیک کنید)