وکیل دادگستری تهران

در دعاوی حقوقی مهمترین بخش طرح دعوی حقوقی تنظیم دادخواست است اینکه چه اشخاصی باید خوانده قرارگیرندکه دعوا متوجه آنان باشد ونحوه تقویم خواسته دردعاوی مالی چگونه است وخواسته چه باشد ودرخواست خواهان از دادگاه چیست وادله وضمائم دادخواست چه باشد تا خواهان به خواسته خودبرسدوآیا طرح دعوی مستلزم ارسال اظهارنامه میباشد یاخیرهمگی از ریزه کاری های طرح دعوی حقوقی است چه بسا دعاوی باهزینه دادرسی زیاد مطرح شود ولی به علت اینکه علیه خواندگان به درستی دعوی طرح نشده باشد یادعوی متوجه آنان نباشدیا به علت فقدان دلیل دادخواست دعوا رد شود که باصدور قرار رددعوی یا عدم استماع دعوی نه تنها هزینه دادرسی مسترد نمیشود بلکه هزینه زیادی نیزمتوجه موکل خواهد شدبه هرحال هرچند تنظیم دادخواست درهردعوی حقوقی مستلزم تسلط کامل بر مقررات آئین دادرسی مدنی است و وکیل دادگستری باید خود اقدام به تنظیم دادخواست برحسب مورد دعوی کند مثلا دعوای ورشکستگی یکی از طلبکاران باید طرف دعوا قرار گیرد یا در دعوای مطالبه وجه وخسارت طبق قرارداد فی ما بین طرفین  خسارت درصورت اثبات تقصیر خوانده وعدم انجام تعهد درصورت اثبات خسارت قابل مطالبه خواهد بود درمورد دعاوی حقوقی صرفانمونه های دادخواست دعاوی باخواسته های متفاوت دربخش معاضدت حقوقی نمونه فرمهاودادخواستها سایت معاونت حقوقی وامورمجلس آورده شده است که دربخش پیوندهای این سایت قابل مشاهده میباشد.  وکیل دادگستری تهران     وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا    پذیرش وکالت دعاوی حقوقی   خانواده   کیفری  ثبت شرکتها علائم تجاری    وکیل دادگستری تهران     وکیل دادگستری تهران   وکیل دادگستری پایه یک     وکیل دادگستری ومشاور حقوقی پایه یک رامین مهرآسا   وکالت دادگستری            وکیل دادگستری تهران    امور حقوقی          وکیل حقوقی     وکیل خانواده          وکیل کیفری         وکیل دادگستری تهران     وکیل ثبتی           وکیل پایه یک دادگستری            امور ثبت شرکتها     ثبت تغییرات     ثبت صورتجلسات        ثبت کاهش سرمایه   ثبت افزایش سرمایه    ورشکستگی          چک سفته        وکیل دادگستری تهران     قرارداد    فسخ قرارداد     خسارت     وکیل دادگستری تهران