خیانت در امانت:

طبق مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ ق تعزیرات مصادیق خیانت در امانت مانند استفاده از سفید مهر یاسند سفید امضا که به او سپرده شده سوء استفاده کند یا هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یانوشته از قبیل چک وسفته وقبض بعنوان اجاره یاامانت یارهن یا وکالت یاهرکار بااجرت یا بی اجرت به کسی داده شده وبنابراسترداد انها بوده یا باید به مصرف معینی میرسید وشخصی که ان اشیا درنزد وی بوده انهارا به ضرر مالکین یا متصرفین انها استعمال تلف یاتصاحب یا مفقود نمایدعنوان شده میباشد و عنصر مادی سپردن در این جرم بارز است وطبق رویه محاکم باید قراردادی بین طرفین موجودباشددرجه مجازات نیز طبق ماده ۱۹ ق.م.ا  از درجه پنج میباشد ولذا قابل تعویق صدور حکم یا معافیت از مجازات نیست ولی مجازات آن قابل تعلیق بوده وبارعایت شرایط قانون قابل اعمال مجازات جایگزین حبس نیز میتواند باشد اما برخلاف کلاهبرداری استرداد مال در این جرم مستلزم تقدیم دادخواست تا قبل از ختم دادرسی به دادگاه کیفری است هر چند تأمین خواسته با رعایت مواد ۱۰۷ و ۱۰۹ در بازپرسی امکان دارد ولی اگر شاکی دادخواست استرداد مال را به دادگاه ندهد باید جهت رد عین یا مثل و قیمت آن (بعد از ختم دادرسی در دادگاه کیفری) مجددا به دادگاه حقوقی مراجعه و برای رد مال در دادگاه حقوقی طرح دعوا کند.