الزام به تمکین و تجویز ازدواج مجدد:

اگر زوج دادخواست الزام به تمکین علیه زوجه خود بدهد و زوجه از تمکین امتناع کند زوج می­تواند بعد از صدور حکم قطعی در الزام به تمکین واستنکاف زوجه ازتمکین دادخواست اجازه ازدواج مجدد تقدیم کند و دادگاه می­تواند به زوج اجازه ازدواج مجددبدهدوبواسطه عدم تمکین زوجه حق مطالبه نفقه نخواهدداشت.اثر سقوط نفقه نسبت به اینده بوده وبه نفقه ایام گذشته زوجه اثری نداردمعمولا دادخواست الزام به تمکین دعوای تقابل در مطالبه نفقه توسط زوجه است زیرا زوجه که در منزل مشترک سکونت ندارد اماره بر نشوز زوجه بوده وزوج میتواند بواسطه عدم تمکین وناشزه بودن زوجه نفقه زوجه را نپردازد. به هرحال زوجه هم میتواند نفقه شامل مسکن وخرجی را از زوج مطالبه کند نفقه زوجه با جلب نظر کارشناس تعیین وزوج مکلف به پرداخت است ودرصورت امتناع زوج  از پرداخت نفقه زوجه میتواند دادخواست طلاق تقدیم دادگاه کند .غیر از نفقه دعاوی مطالبه اجرت المثل ومطالبه مهریه واسترداد جهیزیه یا استرداد طلاوجواهرات که ضمن عقد به زوجه داده میشودتقریبا باقی امور خانواده دعاوی غیرمالی هستند.کلمات کلیدی وکیل خانواده وکیل طلاق مهریه نفقه حضانت ملاقات فرزند اثبات نسب اثبات زوجیت طلاق به درخواست زوجه طلاق توافقی طلاق خلع طلاق مبارات طلاق رجعی ثبت طلاق نشوز عدم تمکین فسخ نکاح حقوق مالی زوجه اجرت المثل ایام زوجیت انحلال نکاح