اجرای مفاد اسناد رسمی:

برای اسناد زیر می­توان اجرائیه ثبتی تقاضا نمود(از اجرای اسنادرسمی ثبت یا دفترخانه مربوطه)

اسناد رسمی نسبت به دیون و سایر منقولات- اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده- اسناد رسمی نسبت به وثیقه و اجاره- مهریه در سند ازدواج- تعهدات ضمن ثبت ازدواج و طلاق یا رجوع- چک که طبق قانون  در حکم سند لازم­ الاجراست- اظهارنامه ابلاغ شده موضوع ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها

سند لازم­ الاجرا سندی است که بدون مراجعه به دادگاه و بدون نیاز به حکم دادگاه می­توان برای آن تقاضای اجرائیه نمود و اجرائیه صادر کرد مانند مهریه سند نکاح .. بعضی از اسناد رسمی نیستند ولی به حکم قانون درحکم سندلازم الاجرا هستند مانندچک که برای توقیف اموال صادرکننده وفروش ومزایده آن (بارعایت مستثنیات دین موضوع ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۹۴)باید به اجرای اسنادرسمی درحوزه بانک که برگشتی راصادرنموده مراجعه کردوبعداز اخذ اجرائیه ثبتی طبق آئین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی لازم الاجرا برای وصول طلب اقدام نمود.