شکایت از اجرای اسناد:

  1. شکایت از دستور اجرای سند رسمی یا شکایت از صدور اجرائیه ثبتی که شاکی آنرا خلاف قانون می­داند با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محلی که دستور اجرا در حوزه آن صادر شده خواهد بود و خواسته آن ابطال اجرائیه ثبتی است.
  2. شکایت از عملیات اجرایی اسناد یا عمل مأمور اجرا باید به رئیس ثبت محل تقدیم شود و تصمیم رئیس ثبت قابل شکایت در هیات نظارت استان مربوطه است مثلاً مأمور اجرا اتومبیل یا مال دیگری را توقیف نموده و خواهان مدعی مستثنیات دین بودن مال است و یا در اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اسناد (نه صدور اجرائیه ثبتی) مثلاً ثالث مدعی مالکیت مال توقیفی باشد وبه این توقیف توسط مأمور اجرا اعتراض دارد در این موارد باید درخواست خود را به رئیس ثبت بدهد و تصیم رئیس ثبت قابل اعتراض در هیات نظارت استان است و مستثنیات دین طبق ماده۲۴ ق نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۹۴ در اداره ثبت نیز لازم­الرعایه است.