نفقه ومهریه نکاح موقت

در عقد موقت زن حق نفقه ندارد مگر شرط شده باشد و ثبت ازدواج موقت الزامی نیست مگر زوجه باردار شده باشد یا طرفین توافق کرده باشند یا ضمن عقد نکاح ثبت آن شرط شده باشد (ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ۹۱) همچنین زوجه در عقد موقت از شوهر خود ارث نمی­برد حتی اگر ضمن عقد نکاح وراثت شرط شده باشد زیرا ارث و قوانین آن از قوانین امری بوده و توافق برخلاف آن ممکن نیست اما اگر ازدواج دائم بوده ولی به هر علت طرفین آنرا ثبت نکرده باشند هر چند زوج مجرم است ولی در صورت فوت شوهر  زن می­تواند دادخواست اثبات زوجیت تقدیم دادگاه نموده و با اثبات زوجیت دائمی از شوهر خود ارث می­برد.اولاد حاصل از ازدواج موقت همانند نکاح دائم از والدین خود ارث میبرند واز نظر مقدار سهم الارث هیچ تفاوتی بااولاد ازدواج دائمی ندارند ومانند اولاد دائمی حاجب طبقات دوم وسوم ارث هستند . برخلاف ازدواج دائم درنکاح موقت شرط عدم مهر درعقد موجب بطلان عقد میشود. درنکاح موقت اگر زن فوت کند موجب سقوط مهر نمیشود وورثه زن میتوانند مهریه را مطالبه کنند واگر شوهر تا اخر مدت با زن نزدیکی نکند بازهم موجب سقوط مهرنمیشودولی اگر شوهر قبل از نزدیکی باقی مدت را ببخشد باید نصف مهر را به زن بدهد.