وکیل حقوقی    وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی      وکیل حقوقی رامین مهرآسا      پذیرش وکالت دعاوی حقوقی   املاک مبایعه نامه   خسارات    قولنامه املاک اراضی      دعاوی مالی وغیرمالی     تایید فسخ قرارداد مالی غیرمالی     دستور فروش ملک مشاع    الزام به افراز     تقسیم ترکه     تنفیذ وصیت     وراثت      حق سرقفلی    حق کسب پیشه تجارت     مطالبه خسارت    استرداد ثمن    مطالبه ثمن    الزام به اخذ پایانکار    الزام به انجام تعهد مالی غیرمالی      الزام به فک رهن     ورشکستگی    اسناد تجاری  چک    سفته    وسایر دعاوی حقوقی  توسط              وکیل حقوقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           اخذبه شفعه ومعاملات املاک باحق استرداد(بیع شرط)   وکیل حقوقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الزامات غیرقراردادی   خلع ید   اجرت المثل اموال 
الزامات غیرقراردادی یااصل داراشدن غیر عادلانه آنستکه بدون جهات قانونی یا قراردادی از داراشدن افراد به زیان افراد دیگر جلوگیری بعمل آید یا ….(دربخش مربوط کلیک کنید)   وکیل حقوقی

اجاره املاک مسکونی وتجاری وکسب وپیشه
۱. طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶ (لازمالاجرا از ۱/۷/۷۶) اجاره کلیه اماکن مسکونی و تجاری (با قرارداد عادی یا رسمی) تابع قانون مدنی و مقررات قانون سال ۷۶ خواهد بود بشرط آنکه طبق ماده (۲) ……(دربخش مربوط کلیک کنید)   وکیل حقوقی
سرقفلی
۱. طبق ماده ۶ قانون ۷۶ اگر عین مستأجره محل تجارت باشد مالک با عقد اجاره میتواند مبلغی سرقفلی از مستأجر دریافت کند و همین مبلغ (یا بیشتر یا کمتر) را مستأجر اول میتواند (در صورتی که حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد) …(دربخش مربوط کلیک کنید)   وکیل حقوقی
حق کسب پیشه  تجارت
طبق بند ۶ ماده ۲ قانون ۱۳۵۶ واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره داده شود از شمول این قانون خارج و تابع مقررات قانون مدنی است و از طرفی با وضع قانون ۱۳۶۲ روابط موجر و مستأجر نسبت به اماکن مسکونی تابع مقررات قانون مدنی …(دربخش مربوط کلیک کنید)
دستورموقت وتامین خواسته
۱. در تأمین خواسته خواهان در موارد حصری ماده ۱۰۸ قانون آ.د.م میتواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد درخواست تأمین نماید ولی در دستور موقت ذینفع در امور فوری (دربخش مربوط کلیک کنید)   وکیل حقوقی
رفع تصرف عدوانی   ممانعت ازحق   مزاحمت    دعاوی تصرف 
۱. دعوای تصرف عدوانی در اموال غیر منقول بوده و تابع تشریفات ق آدم نبوده و خارج از نوبت رسیدگی میشود و غیر مالی بوده و خواهان باید عدوانی بودن تصرف خوانده و سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده را ثابت نماید و……(دربخش مربوط کلیک کنید)   وکیل حقوقی

وراثت 
۱. مواد قانون مدنی در بخش ارث از قوانین امری بوده و توافق بر خلاف آن غیر ممکن است و مالکیت وارث نسبت به ترکه به محض فوت مورث بطور قهری حاصل میشود و …. …(دربخش مربوط کلیک کنید)   وکیل حقوقی
الزام به تنظیم سندرسمی واخذپایانکار وصورتمجلس تفکیکی دردعاوی املاک
۱. التزام به تنظیم سند در بیع املاک که در رهن بانک است باید بطرفیت بایع و مرتهن باشدواخذپایانکاروصورتمجلس تفکیکی مقدمات تنظیم سندرسمی به نام خریدار میباشد.
۲. هر چند بیع املاک تابع مقررات مواد…(دربخش مربوط کلیک کنید)   وکیل حقوقی
داوری ودعاوی ابطال رای داوران
۱. در صورت وجود شروط ضمن عقد قرارداد طرفین به تعهد به ارجاع دعوای ناشی از قرارداد مرضی الطرفین به داوری …( دربخش مربوط کلیک کنید)  وکیل حقوقی
قرار وحکم
۱. آراء دادگاه به دو صورت قرار و یا حکم میباشد….(دربخش مربوط کلیک کنید)   وکیل حقوقی                                                                                                                                                                                                        دستور فروش ملک مشاع ….(دربخش مربوط کلیک کنید)…اعتراض ثالث (دربخش مربوط کلیک کنید)   اثبات مالکیت     ابطال سند   اثبات وقوع بیع     اسناد تجاری   چک سفته   ورشکستگی    جلب ثالث    ورود ثالث   تقابل