طبق قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ حداقل سرمایه برای ثبت شرکتهای بامسئولیت محدودمشخص نگردیده ولی برای ثبت  شرکتهای بامسئولیت محدود حداقل دونفر شریک بامیزان حداقل یک میلیون ریال سرمایه اسمی شرکت برای ثبت لازم است که شرکا شرکت باید کپی شناسنامه وکارت ملی خودرا برابراصل نموده وبااخذگواهی عدم سوءپیشینه کیفری توسط مدیران شرکت بدوا ادرس شرکت ومشخصات سرمایه شرکت وموضوع شرکت ومیزان سهم الشرکه شرکا ومدیران شرکت از طریق سیستم سامانه ثبت شرکتها پذیرش اینترنتی شده وبعداز تایید نام شرکت توسط  ثبت شرکتهامدارک مورد نیاز ازطریق پست به ثبت شرکتها ارسال شود.اگر ثبت شرکت توسط وکیل دادگستری انجام میشودباید وکالتنامه وکیل ضمیمه مدارک ارسال گردد. درمورد ثبت شرکتهای سهامی خاص طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ حداقل سرمایه شرکت یک میلیون ریال وحداقل سه نفر سهامدار شرکت نیاز خواهدبودکه هیئت مدیره شرکت ودارندگان حق امضا وادرس شرکت وموضوع شرکت ازطریق سامانه ثبت شرکتها پذیرش شده وبعد مدارک کپی شناسنامه وکارت ملی سهامداران شرکت برابراصل شده با وکالتنامه وکیل دادگستری وگواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیران شرکت وبعداز تایید نام شرکت وواریز ۳۵ درصد سرمایه شرکت باید به  ثبت شرکتها ارسال شود درشرکتهای سهامی خاص وعام دونفربازرس اصلی وعلی البدل نیز که از بستگان مدیران شرکت نباید باشند بارعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید تعیین شوند وگواهی عدم سوءپیشینه آنها نیز باید به ثبت شرکتها ارسال شود.