وکیل ثبت شرکتها

وکیل ثبت شرکتها وثبت تغییرات و ثبت صورتجلسات

تاسیس شرکتها

ثبت شرکتهای محدود یا سهامی در اداره ثبت شرکتها و با رعایت مواد قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت غیر از کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده سهامداران شرکت بازرسان شرکت و اعضاء هیات مدیره شرکت باید گواهی عدم سوء پیشینه خود را دریافت کنند و به همراه مدارک پرینت گرفته شده از سایت  ثبت شرکتها بعد از تعیین نام شرکت و امضاء مدارک توسط اعضاء شرکت از طریق پست به ثبت شرکتها ارسال شده و شرکت به ثبت می­رسد و بعد از ثبت نیز باید به اداره دارایی مراجعه کرده و علاوه بر تشکیل پرونده مالیاتی مبلغ دو در هزار سرمایه شرکت بابت مالیات غیر مستقیم  پرداخت گردد و ظرف یکهفته از تاریخ ثبت شرکت دفاتر کل و روزنامه موضوع ماده ۶ قانون تجارت باید توسط شرکت پلمپ شود والا دفاتر تأخیر پلمپ خواهند داشت همچنین اگر دو در هزار سرمایه ظرف یکماه از تاریخ ثبت شرکت به دارایی پرداخت نشود موجب جریمه تا ۳ برابر اصل آن می­شود .  وکیل ثبت شرکتها  وکیل ثبت شرکتها

تغییرات ثبت شرکتها

  1. ثبت شرکتهای سهامی خاص و عام مدت هیات مدیره ۲ سال می­باشد و با انقضای مدت ۲ سال طبق ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید مدیران سابق کماکان مسئول اداره امور شرکت هستند و با مجمع عمومی عادی بطور فوق­العاده یا عادی سالیانه مدت تصدی هیات مدیره تمدید می­شود.                        وکیل ثبت شرکتها
  2. اختیارات مجموع عمومی فوق­العاده می­توان به ثبت افزایش و ثبت کاهش سرمایه شرکت و ثبت تغییر آدرس وثبت  موضوع و ثبت نام شرکت و ثبت تبدیل سهام بی­نام به بانام و برعکس ثبت افزایش و کاهش تعداد اعضا هیات مدیره و انحلال شرکت و ثبت تغییر اساسنامه و تبدیل شرکت و ثبت نقل و انتقال سهام را نام برد.           وکیل ثبت شرکتها
  3. اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق­العاده و عادی سالیانه ثبت تمدید مدت  هیات مدیره و ثبت هیات مدیره جدید و تعیین دارندگان حق امضاء و ثبت بازرسان و انتخاب وثبت روزنامه کثرالانتشار و ثبت ترازنامه و حساب سود و زیان را میتوان نام برد.وکیل ثبت شرکتها
  4. اگر اساسنامه شرکت اجازه دهد ثبت نقل و انتقال سهام را میتوان با صورتجلسه هیات مدیره نیز انجام داد ضمناً تنظیم جهت ثبت صورتجلسات باید توسط وکلای دادگستری که در ثبت شرکتها تخصص دارند انجام شود.        وکیل ثبت شرکتها
  5.  ثبت وتبدیل سهام بی­نام به با نام و برعکس رعایت مفاد مواد ۴۴ و ۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی ا ست. وکیل ثبت شرکتها
  6.  تبدیل ثبت شرکت سهامی خاص به عام و برعکس محدودیتی وجود ندارد اما دراداره  ثبت شرکتها با توجه به عدم نص صریح قانون در مورد تبدیل شرکت سهامی به مسئولیت محدود و برعکس امکان­پذیر نیست.                     وکیل ثبت شرکتها

۷.ثبت افزایش سرمایه وثبت کاهش آن با توجه به دریافت مبالغ توسط صندوق شرکت در شرکت بامسئولیت محدود ثبت افزایش و ثبت کاهش سرمایه در شرکت محدود بدون واریز یا برداشت مبلغ ریالی انجام می­شود و فقط ارائه صورتجلسه واقرار شرکت مبنی برواریزیابرداشت از صندوق شرکت کافی است. وکیل ثبت شرکتها

۸. ثبت افزایش وثبت کاهش سرمایه شرکت سهامی رعایت مفاد مواد ۱۵۷ تا ۱۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است اعم از ثبت افزایش سرمایه از طریق لیست مطالبات نقدی حال شده ویاثبت افزایش سرمایه واریز نقدی یاثبت افزایش سرمایه از محل سودانباشته   وکیل ثبت شرکتها

۹.ثبت افزایش سرمایه از طریق لیست مطالبات حال شده با تأیید بازرسان شرکت بوده وبدون واریزنقدی ثبت افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی انجام خواهدشد. وکیل ثبت شرکتها

۱۰.جلسه اکثریت ثبت تغییرات شرکتهای محدود یاسهامی رعایت فاصله انتشاراگهی دعوت ازسهامداران تاجلسه مجمع عمومی باید حداقل ۱۰ روز وحداکثر۴۰ روزباشدوتاریخ وساعت ومحل برگزاری جلسه و مقام دعوت نیز دراگهی دعوت باید قید شودوآگهی دعوت به همراه صورتجلسه تغییرات به ثبت شرکتها ارسال میشود. وکیل ثبت شرکتها

  1. ثبت صورتجلسات انحلال  ظرف ۵ روز ازتاریخ مجمع عمومی فوق العاده بایدبه اداره ثبت شرکتهاارسال شود.

وکیل ثبت شرکتها          وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا