معامله صوری بقصد فرار از دین

مانند معامله صوری زوج وانتقال اموال بعدتقدیم دادخواست مهریه توسط زوجه

از نظر حقوقی این معامله باطل بوده و برای اعلام بطلان معامله باید دادخواست را به دادگاه حقوقی تقدیم نمود و منشاء بطلان معامله نیز فقدان قصد طرفین است اما از نظر کیفری تابع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی مصوب ۹۴ بوده ومنتقل الیه عالم نیز شریک جرم است (مواد ۲۱۸ قانون مدنی و مواد۲۱ و ۲۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) پس بدهکار یا زوجی که برای عدم تأدیه مهریه زوجه بعد از مطالبه مهریه توسط همسرش مال خود را به دیگری منتقل کند مجرم است و همچنین منتقل­ الیه عالم به صوری­ بودن که زوجه علاوه برشکایت کیفری میتواند دادخواست اعلام بطلان معامله رانیز به دادگاه حقوقی تقدیم نماید.