ورشکستگی شرکت :

ورشکستگی شرکت وتجار در نتیجه توقف از تادیه دیونی است که برعهده دارند وحکم ورشکستگی شرکت که صرفا از تادیه دیون خود متوقف باشد حتی با وجود اموال شرکت میتوان از دادگاه درخواست نمود ورشکستگی به تقصیر وتقلب مدیران وقرار توقیف آنان نیز با رعایت شرایط قانون تجارت امکان دارد تشخیص ورشکستگی شرکت وتاجر بودن اشخاص حقیقی در صلاحیت دادگاه حقوقی است لیکن اینکه ورشکستگی شرکت به تقصیر یا تقلب است در صلاحیت دادگاه کیفری بعداز حکم حقوقی امکان دارد که معمولا توسط طلبکاران مطرح خواهدشد.

 1. اعسار از تجار و شرکتهای تجاری پذیرفته نمی­شود و شرکتها و تجار در صورت ادعای اعسار از پرداخت دیون و اسناد تجاری باید دادخواست ورشکستگی بدهند.
 2. شرکتهای سهامی تاجرند ولو موضوع آنها غیر تجاری باشد پس ادعای اعسار از پرداخت دیون شرکت (طبق ماده ۳ قانون نحوه محکومیتهای مالی) از شرکتهای سهامی و غیر سهامی نباید پذیرفته شود و باید دادخواست ورشکستگی بدهند.
 3. دعاوی مطالبه دیون و وجه اسناد تجاری و نیز مطالبه مهریه توسط زوجه اگر زوج تاجر باشد دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی­شود.
 4. ورشکستگی شرکت و تجار در نتیجه توقف از پرداخت دیونی است که بر عهده دارد و صرف توقف و عدم پرداخت کافی است حتی اگر اموالی از شرکت یا تجار موجود باشد که مازاد بر دیون شرکت باشد لذا توقف و عدم پرداخت کافی است تا دادگاه با تعیین تاریخ توقف حکم به ورشکستگی شرکت یا تاجر بدهد.
 5. باتقدیم دادخواست ورشکستگی دادگاه با تعیین کارشناس توقف تاجر را احراز و در حکم تاریخ توقف را تعیین می­کند و اگر تعیین نشود تاریخ صدور حکم تاریخ توقف شرکت است.
 6. دادخواست ورشکستگی بطرفیت دادستان و دعوای اعسار از محکوم­به طرفیت محکوم­له خواهد بود و دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بطرفیت خوانده است لیکن اعسار از پرداخت نیم عشر اجرایی در اجرائیه بطرفیت دولت اقامه می­شود.
 7. حکم ورشکستگی شرکت بصورت موقت اجرا می­شود و تجدیدنظر خواهی مانع از اجرا نیست.
 8. دعاوی ورشکستگی شرکت وتجار  و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق تجدیدنظر خواهی مانع از اجرا نیست.
 9. هر دو دعوا اعسار و ورشکستگی غیر مالی هستند.اعسار از محکوم به وهزینه دادرسی باید به طرفیت محکوم له یاخوانده حسب مورداقامه شودولی اعسار از پرداخت نیم عشراجرائی بطرفیت دولت اقامه میشود.
 • مدعی یاخواهان ورشکستگی شرکت یا طلبکاران وبستانکاران شرکت (ماننددارنده چک ازشرکت که چک او برگشت خورده)هستند و یا خود شرکت.خواهان طلبکار بطرفیت خوانده میتواند ورشکستگی شرکت خوانده را از دادگاه بخواهد مدیر تصفیه اداره تصفیه امور ورشکستگی خواهد بود ومهروموم اموال شرکت به دستور دادگاه انجام میشود.

 

 • احراز ورشکستگی در صلاحیت دادگاه حقوقی و احراز ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه کیفری است پس احراز تاجر بودن طرف و اینکه ورشکسته می­باشد مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است اما اینکه تاجر ورشکسته به تقصیر یا تقلب است در صلاحیت دادگاه کیفری است.

۱۰.بعدازتقدیم دادخواست صدور  حکم ورشکستگی شرکت باید یکی از طلبکاران را به عنوان ثالث به دعوا جلب نمود.بهتراست مدعی ورشکستگی برای دعوای خود از وکلای دادگستری که دراین زمینه فعالیت داشته اند وکیل بگیرد.