وراثت و مالکیت  ورثه نسبت به ترکه

  1. مواد قانون مدنی در بخش ارث از قوانین امری بوده و توافق بر خلاف آن غیر ممکن است و مالکیت ورثه نسبت به ترکه به محض فوت مورث بطور قهری حاصل می­شود و استقرار آن منوط به اداء حقوق و دیونی است که به ترکه میت تعلق می­گیرد  مستثنیات دین تا زمان فوت محکوم ­علیه باقی است.
  2. قبل از تقسیم ترکه ابتدا دیون و واجبات مالی متوفی از ترکه پرداخت و بعد اگر وصیتی باشد تا ثلث ترکه از ماترک جدا شده و الباقی ترکه بین وراث طبق قوانین ارث تقسیم می­شود ضمناً دعوای تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه است نه شورای حل اختلاف.
  3. در تقسیم ترکه ابتدا صاحبان فروض فرض خود را می­برند و الباقی طبق قانون بین وراث تقسیم می­شود.
  4. شرط وراثت زنده ­بودن حین فوت مورث است و علاوه بر آن نسب نیز باید شرعی و قانونی باشد.

پس فرزندخوانده و کودکان بی ­سرپرست که به فرزندی قبول می­شوند از والدین فرضی خود ارث نمی­برند نسب نامشروع نیز ارث نمی­برد.

  1.  وصیتی که مبنی بر محرومیت یکی از ورثه از ارث باشد باطل است زیرا ارث و مالکیت ورثه بصورت قهری حاصل می­شود
  2.  صدور گواهی حصر وراثت و تحریر ترکه و مهر و موم ترکه در صلاحیت شورای حل اختلاف است ولی دعوای تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه است.گواهی حصر وراثت توسط ورثه یا ذینفع نظیر منتقل علیه اموال متوفی یا طلبکاران مورث قابل درخواست از شورای حل اختلاف است معمولا قرارداد با متوفی به شورا ارائه باید گردد بعداز اخذ گواهی انحصار وراثت دعاوی علیه مورث بطرفیت ورثه ادامه خواهد یافت ودادگاه در صورت فوق طرفین بدرخواست واعلام طرفین تا تعیین ورثه دعوا را متوقف خواهد نمود .پذیرش وکالت امور حقوقی کیفری خانواده ثبت شرکتها وعلائم تجاری اسناد تجاری چک سفته ورشکستگی وراثت  تجاری رسید انبار حق العملکاری الزام به تنظیم سند ابطال سند رسمی اثبات مالکیت اثبات وقوع بیع تقسیم ترکه ثبت علامت تمدید علامت ثبت اضافه کالا وطبقات علامت دعاوی حقوقی کیفری علامت