مهمترین بخش طرح دعوی حقوقی تنظیم دادخواست است اینکه چه اشخاصی باید خوانده قرارگیرند ونحوه تقویم خواسته دردعاوی مالی چگونه است وخواسته چه باشد ودرخواست خواهان از دادگاه چیست وادله وضمائم دادخواست چه باشد تا خواهان به خواسته خودبرسدوآیا طرح دعوی مستلزم ارسال اظهارنامه میباشد یاخیرهمگی از ریزه کاری های طرح دعوی حقوقی است چه بسا دعاوی باهزینه دادرسی زیاد مطرح شود ولی به علت اینکه علیه خواندگان به درستی دعوی طرح نشده باشد یادعوی متوجه آنان نباشد لذا باصدور قرار رددعوی یا عدم استماع دعوی نه تنها هزینه دادرسی مسترد نمیشود بلکه هزینه زیادی نیزمتوجه موکل خواهد شدبه هرحال هرچند تنظیم دادخواست درهردعوی مستلزم تسلط کامل بر مقررات آئین دادرسی مدنی است ووکیل باید خود اقدام به تنظیم دادخواست برحسب مورد دعوی کند ولی صرفانمونه های دادخواست دعاوی باخواسته های متفاوت دربخش معاضدت حقوقی نمونه فرمهاودادخواستها سایت معاونت حقوقی وامورمجلس آورده شده است که دربخش پیوندهای این سایت قابل مشاهده میباشد….