نفقه مهریه زوجه

وکالت امور خانواده  نفقه مهریه زوجه   تفاوت  نفقه مهریه زوجه  در عقد دائم وموقت طبق قانون مدنی این است که در عقد موقت زوجه حق نفقه ندارد مگر شرط شده باشد و ثبت ازدواج موقت نیز الزامی نیست مگر زوجه باردار شده باشد یا طرفین توافق کرده باشند یا ضمن عقد نکاح ثبت آن شرط شده باشد ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ۹۱ همچنین زوجه در عقد موقت از شوهر خود ارث نمی­برد حتی اگر ضمن عقد نکاح وراثت شرط شده باشد زیرا ارث و قوانین آن از قوانین امری بوده و توافق برخلاف آن ممکن نیست اما اگر ازدواج عقد دائم بوده ولی به هر علت طرفین آنرا ثبت نکرده باشند هر چند زوج مجرم است ولی در صورت فوت زوج زوجه می­تواند دادخواست اثبات زوجیت تقدیم دادگاه نموده و با اثبات زوجیت دائمی از زوج  طبق قانون ارث خواهد برد .لیکن اولاد حاصل از ازدواج موقت همانند نکاح دائم از والدین خود ارث میبرند واز نظر مقدار سهم الارث هیچ تفاوتی بااولاد ازدواج عقد دائمی ندارند ومانند اولاد دائمی حاجب طبقات دوم وسوم ارث خواهند بود.همچنین  برخلاف ازدواج عقد دائم در نکاح موقت شرط عدم مهر در عقدموقت موجب بطلان عقد میشود. درنکاح موقت اگر زوجه فوت کند موجب سقوط مهر نمیشود وورثه زوجه میتوانند مهریه را از زوج ودرصورت فوت زوج از ورثه زوج مطالبه کنند واگر زوج تا اخر مدت با زوجه نزدیکی نکند بازهم موجب سقوط مهردر عقد موقت نمیشودومانند عقد دائم با عدم نزدیکی بین زوجین زوجه مستحق نصف مهر در صورت طلاق خواهد بود لیکن در عقد موقت چنانچه زوج  قبل از نزدیکی با زوجه بذل مدت کرده یا باقی مدت را به زوجه ببخشد باید نصف مهر را به زوجه بپردازد.در فسخ نکاح   نفقه مهریه زوجه   طبق قانون بدین صورت است که درفسخ نکاح به هر علتی که باشد زوجه مستحق نفقه نیست ومهریه نیز اگر علت فسخ عنن زوج نباشد ونزدیکی بین زوجین واقع نشده باشد در فسخ نکاح مهریه به زوجه تعلق نخواهد گرفت مگر علت فسخ عنن باشد که زوجه مستحق نصف مهر خواهد بود اما اگر نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد ونکاح به هر علت فسخ شود زوجه مستحق دریافت تمام مهر خواهدبودلیکن فسخ نکاح به هر علت موجب اسقاط حق نفقه زوجه است .   نفقه مهریه زوجه      وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا