معامله صوری

معامله صوری به قصد فرار از دین

مانند معامله صوری زوج وانتقال اموال بعدتقدیم دادخواست مهریه توسط زوجه

معامله صوری به قصد فرار از دین از نظر حقوقی به علت فقدان قصد معامله ایی باطل است مانند آنکه زوج بعداز تقدیم دادخواست مطالبه مهریه توسط زوجه اموال خودرا به دیگری منتقل سازد البته اگر زوج قبل از ابلاغ دادخواست مطالبه مهریه  اطلاعی از مطالبه مهریه زوجه نداشته باشد واموال خودرا حتی به دیگری هبه کند اثبات اطلاع زوج برعهده زوجه است ودرصورت اثبات از نظر حقوقی این معامله صوری باطل بوده و برای ابطال معامله باید دادخواست را به دادگاه حقوقی تقدیم نمود و منشاء بطلان معامله نیز فقدان قصد طرفین است اما از نظر کیفری تابع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی مصوب ۹۴ بوده ومنتقل الیه عالم نیز شریک جرم است (مواد ۲۱۸ قانون مدنی و مواد۲۱ و ۲۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) پس بدهکار یا زوجی که برای عدم تأدیه مهریه زوجه بعد از مطالبه مهریه توسط همسرش مال خود را به دیگری منتقل کند مجرم است و همچنین منتقل­ الیه عالم به صوری­ بودن که زوجه علاوه برشکایت کیفری میتواند دادخواست ابطال  معامله رانیز به دادگاه حقوقی تقدیم نماید قواعد عام قانون مدنی درمورد هر مدیونی کاربرد دارد ولی اگر تاجر که میداند ورشکسته است وقادر به تادیه دیون خود نیست وطبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت به صرف توقف تاجر از تادیه دیون تاجر ورشکسته خواهد بود واین مطلب منصرف از اموال تاجر است حتی اگر اموال تاجر کفاف کل بدهی اورا نماید بازهم تاجر ورشکسته است حال اگر تاجر ورشکسته دادخواست صدور حکم ورشکستگی را تقدیم دادگاه محل اقامت خودش نکند وقبل از ورشکستگی وتعیین اداره تصفیه امورورشکستگی بعنوان مدیر تصفیه با انتقال اموال به دیگری به قصد فرار از پرداخت دیون معاملات تاجر دراین حالت باطل بوده وتاجر ورشکسته به تقصیریا تقلب حسب مورد شناخته خواهد شد واگر با انتقال اموال به طلبکاران موجب ترجیح طلبکار نسبت به دیگرطلبکاران شود ورشکسته به تقصیر خواهد بود. معامله صوری       اثبات معامله صوری       معامله صوری به قصد فرار از دین