مطالبه نفقه  وکیل امور خانواده  مطالبه نفقه   نفقه طبق قانون مدنی نیازهای متعارف در شان زوجه ازقبیل  مسکن اثاث البیت غذا البسه  هزینه های درمان میباشد که حصری نیست وملاک درتعیین نفقه زوجه شان زوجه است وزوجه حق مطالبه نفقه معوق را برخلاف سایر افراد واجب النفقه دارد که نفقه زوجه بر سایر افراد واجب النفقه نیز مقدم است و زوج  حتی در صورت نداشتن و فقر از طرف دادگاه ملزم به پرداخت نفقه با مطالبه نفقه توسط زوجه  خواهد شد و در صورت امتناع زوج نیز ازپرداخت نفقه به درخواست زوجه زوج مجبور به طلاق می­شود ولی زوج می­تواند درصورت عدم تمکین زوجه دادخواست تقابل الزام به تمکین در مقابل دادخواست  مطالبه نفقه زوجه بدهدکه درصورت عدم تمکین زوجه زوج ملزم به پرداخت نفقه به زوجه نخواهدبود مگرنسبت به اولادکه ملزم به پرداخت است همچنین باعدم تمکین زوجه  زوج میتواند دادخواست تجویز ازدواج مجدد به دادگاه تقدیم کند.دعاوی مالی نکاح باخواسته زیر ۲۰ میلیون تومان درصلاحیت شوراحل اختلاف رسیدگی میشود مگر زوج  دادخواست الزام به تمکین بدهد ودرتقابل آن زوجه دادخواست  مطالبه نفقه تقدیم داردچنانچه خواسته  مطالبه نفقه  بالای بیست میلیون تومان توسط خواهان تقدیم گردد درصلاحیت دادگاه خواهد بود.عدم پرداخت نفقه توسط زوج از موجبات عسروحرج زوجه بوده و زوجه میتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. دادخواست  نفقه  به طرفیت زوج باجلب نظر کارشناس تقویم شده وتقدیم میگرددمیزان نفقه با درنظر گرفتن حق مسکن غذا لباس اثاث البیت هزینه درمان طبق نظر کارشناس مورد حکم قرار میگیرد که معمولا کارشناس نیز طبق جدول که سالانه تغییر میکند مقدار ماهیانه نفقه را تعیین میکند . زوجین که جدا از یکدیگر زندگی میکنند اگر اولاد مشترک نزد زوجه باشد وتحت حضانت زوجه باشد زوجه میتواند نفقه اولاد مشترک را نیز از زوج مطالبه کند سایر افراد واجب النفقه نیز حق  مطالبه نفقه را برای آینده وحال دارندولی برخلاف زوجه حق مطالبه نفقه ایام گذشته را ندارند . .مقدار نفقه اولاد مشترک نیز توسط کارشناس مطابق جداول تعیین وحسب مورد پرداخت نفقه اولاد بر عهده زوج  یا جدپدری  یا زوجه بترتیب مقرر در قانون مدنی خواهد بود . درمرحله اجرا وعدم پرداخت نفقه توسط زوج زوجه علاوه بر طلاق میتواند زوج را نیز در صورت عدم پذیرش اعسار و عدم معرفی اموال جهت توقیف جلب کند .پذیرش وکالت امور خانواده    وکیل حقوقی        وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی      وکیل خانواده    طلاق    طلاق توافقی    طلاق به درخواست زوجه     مطالبه نفقه    مطالبه  مهریه    حضانت     اجرت المثل ایام زوجیت      اثبات نسب     اثبات زوجیت    صدورگواهی عدم امکان سازش      فسخ نکاح