مطالبه مهریه

وکیل امور خانواده  مطالبه مهریه زوجه می­تواند دادخواست مطالبه مهریه خود را به دادگاه محل اقامت زوج یا محل سکونت خود تقدیم کند مگر مهریه غیر منقول باشد که باید به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مراجعه کند ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب۹۱.

علاوه بر آن زوجه می­تواند به دفتر ازدواج که سند نکاحیه راثبت کرده مراجعه و اجرائیه ثبتی در جهت  مطالبه مهریه خود اخذ کند مهریه با وقوع عقد نکاح در تملک زوجه قرار می­گیرد و پس از صدور حکم محکومیت زوج و قطعیت رای   مطالبه مهریه   نیز تا پیش از شروع به اجرا زوجه می­تواند تأمین مهریه را از داگاه بدوی درخواست کند ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده دادخواست اعسار وتقسیط از پرداخت محکوم به  مطالبه مهریه  ازطرف زوج اگرشوهرتاجر نباشد قابل قبول است اما اعسار از پرداخت نفقه درصورت تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه موجب اجبار شوهر به طلاق همسر خود می­شود.بارعایت شرایط قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درصورت اثبات اعسار زوج حبس نخواهدشد ولی درصورت عدم پرداخت اقساط مهریه زوجه میتواند درخواست جلب زوج را از دادگاه بنماید. رسیدگی به اعسار دردادگاه خواهدبود ولی اگر زوجه مهریه خودرا از اجرای ثبت اقدام به مطالبه نموده باشد باید مال معرفی کند واعتراض مستثنیات دین بودن مال باید به رئیس ثبت داده شده ونظر رئیس قابل اعتراض درهیات نظارت استان مربوطه است.هزینه دادرسی  مطالبه مهریه  ۳.۵ درصد خواسته است که اعسار از هزینه دادرسی زوجه دردعوای مهریه قابل پذیرش است زوجه به مجرد وقوع عقد مالک مهر است ومیتواند هرتصرفی که بخواهد در آن بنماید این مطلب ربطی به عندالمطالبه وعندالاستطاعه بودن مهریه ندارد ورویه اغلب محاکم نیز همین است که توجهی به عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه ندارند. درصورت اثبات اعسار زوج از پرداخت مهریه قسط اول مهریه باید توسط زوج طبق حکم دادگاه پرداخت گردد والا زوج جلب خواهد شد وسایر اقساط نیز باید توسط زوج در سررسید پرداخت گردد والا کل دین حال شده وزوج باید کل آنرا بپردازد وکیل خانواده    مطالبه مهریه    طلاق توافقی    طلاق به درخواست زوجه     فسخ نکاح   مهریه    مطالبه نفقه      حضانت     صدورگواهی عدم امکان سازش       طلاق خلع     طلاق مبارات      طلاق رجعی     اثبات نسب        اثبات زوجیت          بذل مهریه رجوع به بذل      حق نفقه       ترک انفاق         تمکین           تجویز ازدواج مجدد