قرارداد داوری

قرارداد داوری و دعاوی ابطال رأی داور:

  1. در صورت وجود شرط ضمن عقد قرارداد طرفین متعهد به ارجاع دعوای ناشی از  قرارداد داوری مرضی­ الطرفین به داوری باشند طرفین ملزم خواهند بود دعاوی آن قرارداد را به داوری ارجاع دهند و اگر یکی از طرفین دعوا را در دادگاه مطرح کند و طرف دیگر ایراد کند موجب صدور قرار عدم استماع دعوا توسط دادگاه خواهد شد.زیرا ترتیب طرح دعوا رعایت نشده وچنین دعوایی قابلیت استماع ندارد.
  2. بعد از صدور رای داور چنانچه طبق قانون آئین دادرسی مدنی  ماده ۴۸۹ رای داور باطل باشد دادگاه به آن رسیدگی و رای به ابطال رای داوری می دهد و طبق ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی  دعاوی اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب و ورشکستگی به داوری قابلیت ارجاع نداشته و رای داور در این مواردنیز باطل است و             قرارداد داوری  دراین موارد باطل است.

۳. چنانچه داور امتناع از صدور رای کند طرفین میتواند ضمن ارسال اظهارنامه دادخواست به دادگاه تقدیم نموده والزام داور به صدور رای را از دادگاه بخواهند که اگر داور با ابلاغ رای بازهم امتناع کند دادگاه ضمن عزل مبادرت به رسیدگی وصدور رای خواهد نمود. قرارداد داوری    ابطال رای داور    اجرای رای داور    عدم صلاحیت دادگاه    قراردادداوری    داور مرضی الطرفین    قرار دادمشارکت    شرط داوری   الزامات شرط داوری    شرایط داور    دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری    شرط ضمن عقد    قرارداد داوری    ابطال رای داور   وکیل دادگستری داوری    ثبت برند    علامت تجاری    ورشکستگی وکیل حقوقی   وکیل ثبتی    وکیل پایه دادگستری تهران    وکیل خانواده     ثبت شرکت ثبت تغییرات ثبت علامت ثبت اظهارنامه    تعداد داوران    فسخ قرارداد  ابطال شرط داوری    وکالت امور حقوقی     خانواده    کیفری    وکیل تهران دعاوی قابل ارجاع به داوری    تخلیه املاک     فسخ اجاره    اجورمعوقه    اعسار    ورشکستگی   چک سفته اسنادتجاری ثبت افزایش سرمایه    ثبت کاهش سرمایه    شرکت ثبت برند      دعوای خسارت     ابلاغ رای داور     اجرائیه رای داوران وکیل پایه یک دادگستری    وکیل پایه یک تهران      وکیل حقوقی    وکیل ثبتی    وکیل خانواده    فسخ قرارداد    شرط داوری    مبایعه نامه    املاک     فروش مال غیر    کلاهبرداری     جعل استفاده از سندمجعول        خیانت درامانت        عدم صلاحیت دادگاه     الزام داور