فسخ نکاح

امور خانواده موارد  فسخ نکاح  در مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۸ قانون مدنی ایران ذکر شده و در مورد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی  می­توان به حق فسخ نکاح برای طرفین اشاره نمود که مبنای عقد نکاح صفت خاص شرط شده بین طرفین بوده و بعد از عقد معلوم شود طرف فاقد وصف مقصود بوده است مثلاً شرط شده باشد زوج مجرداست و بعد از عقد معلوم شود زوج زن دیگری دارد این حالت زوجه دوم  حق   فسخ عقد  دارد با توجه به مواد ۱۱۰۱ و ۱۱۰۹ قانون مدنی اگر  فسخ نکاح  بعد از نزدیکی باشد زن حق مهریه دارد اما درصورت طلاق قبل از نزدیکی بین زوجین زوجه مستحق دریافت نصف مهر است ولی در ایام عدّه   فسخ نکاح و در طلاق بائن زوجه حق نفقه ندارد مگر حامله باشد که تا وضع حمل حق نفقه دارد و نیز اگر عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زوجه حق مهر ندارد مگر موجب فسخ عنن زوج باشد که زن مستحق نصف مهر است.  برعکس در فسخ نکاح  قبل از نزدیکی اگر علت فسخ عنن زوج نباشد مهریه به زوجه تعلق نمیگیرد .شرایط مذکور همان شرایط فسخ درفقه است.وکالت امور خانواده   وکیل حقوقی   وکیل پایه یک دادگستری   وکیل خانواده    وکیل کیفری   وکالت دعاوی املاک اراضی     الزام به تنظیم سند اخذپایانکار    صورتمجلس تفکیکی   املاک مشاع   افراز تفکیک    تقسیم ترکه    فسخ قرارداد     استردادثمن مطالبه ثمن    ابطال معامله    ابطال سند   اثبات مالکیت   وکالت خانواده    فسخ نکاح     طلاق     طلاق توافقی     طلاق به درخواست زوجه    مطالبه مهریه      نفقه     حضانت     کیفری     خیانت درامانت     فروش مال غیر    کلاهبرداری    جعل واستفاده ازسندمجعول    توقیف اموال منقول وغیرمنقول   استردادسند   دعاوی مالکیت   تصرف   خلع ید اجرت المثل منقول غیرمنقول    رفع تصرف عدوانی    ممانعت از حق     مزاحمت      موارد فسخ   مهریه    وکیل حقوقی خانواده کیفری ثبتی   ثبت شرکتها   ثبت تغییرات  ثبت صورتجلسات   ثبت علامت    تمدید ثبت علامت       اعتراضات ثبتی

ثبت علائم       ثبت برند         ثبت اضافه کالا وطبقات علامت