علائم تجاری نشانه هایی هستند که کالاهای تجاری وصنعتی تجار وبازرگانان را میتواند از یکدیگر متمایز ساخته ودرصورتی که به ثبت برسد برای مالک علامت حق استفاده انحصاری ایجادمیکند واگر اشخاص دیگر علائم تجاری ثبت شده صاحب علامت را برای کالاهای خوداستفاده نمایند جرم درجه هفت تعزیری بوده وکالایی که علامت را مجرمانه برای خوداستفاده کرده قابل توقیف خواهدبود ومرکز تولید آن کالا نیز باشکایت صاحب علامت پلمپ میگردد. امروزه اسم تجاری تعریف شده درقانون تجارت که مدت اعتبار آن را قانون تجارت پنج سال اعلام نموده درقالب علائم تجاری  قابل ثبت بوده ومدت اعتبار آن ده سال از تاریخ تقدیم اظهارنامه علامت خواهدبود وبعداز آن هرده سال یکبار باید علائم تجاری تمدید گردد.ازاینرو علامت یا نشان یا برندیا اسم تجاری همگی بصورت علائم تجاری درطبقات تعریف شده درقانون ثبت علائم وطرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ قابل ثبت هستند واگر علامتی درطبقه خاصی به ثبت برسدواز علائم معروف نباشد درطبقات دیگر غیر از طبقات توزیع وتهیه وواردات ونظایرآن قابل ثبت برای متقاضیان دیگر غیراز مالک خواهدبود مگرآنکه مالک ثبت علامت را برای تمام طبقات طبق مجوز درخواست نموده ویا بعداز ثبت اظهارنامه ثبت اضافه کالا وطبقات به اداره ثبت علائم تجاری تقدیم کند.امکان تمدید علائم تجاری قبل از انقضای مدت اعتبار آن برای دو دوره شش ماهه قبل وبعداز انقضای مدت با اخذ جریمه حق الثبت و غیر آن قبل از انقضای مدت علامت وجود دارد وبعداز انقضای مدت شش ماه از اعتبار آن هرکس علامت را برای کالا مذکور وهمان طبقه درخواست ثبت دهد اظهارنامه مقدم میتواند ثبت کند ومعترض باید با طرح دعوای حقوقی علیه ثبت کننده ابطال گواهی ثبت علامت مذکور را درخواست کند که مستلزم رسیدگی قضایی خواهد بود .وکالت امور ثبت علائم تجاری  ثبت علائم   ثبت طرح صنعتی  ثبت تغییرات علامت   ثبت اضافه کالا وطبقات علامت   ثبت تمدید علامت    کمیسیون ثبت علامت   اعتراضات ثبتی   ثبت شرکتها   ثبت تغییرات   ثبت صورتجلسات   ثبت افزایش سرمایه   ثبت کاهش سرمایه شرکت   ثبت شرکت سهامی خاص مسئولیت محدود   شرکتها تضامنی